Новини

Божидар Лукарски: Имаме амбициозната цел до 2020 г. делът на разходите за научно-изследователска и развойна дейност да достигне 1.5% от БВП

България си поставя амбициозната цел до 2020 г. делът на разходите за научно-изследователска и развойна дейност да достигне 1.5% от БВП. Вярваме, че тази цел е достижима, като за постигането й е необходимо да дефинираме обща визия за развитие. Това каза министърът на икономиката на откриването на работна среща на тема „Предизвикателствата на технологичното развитие на България“, организирана от Българска академия на науките (БАН). Министър Лукарски подчерта, че провежданите от Министерство на икономиката политики са насочени към стимулиране на иновациите като основен фактор за постигане на ускорен растеж и повишаване на добавената стойност в икономиката ни и допълни, че насърчаването на иновациите е приоритетна задача в новия програмен период. Основният механизъм за изпълнението й е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Предвидени са повече средства за националното съфинансиране на иновативни проекти. Като потвърждение на водената политка за насърчаване на иновациите, бяха думите на акад. Сендов, че през последните два месеца министърът на икономиката е направил много за отбранителната индустрия. По думите на икономическия министър съществуващата в момента иновативна среда не допринася за ускоряване на икономическия растеж на България. Той посочи, че през 2014 г. разходите за научно-изследователска и развойна дейност отбелязват ръст от 25.8%, надхвърляйки 650 млн. лв. Делът на тези разходи от БВП също нараства от 0.64% през 2013 г. до 0.78% през 2014 г. като с най-сериозен принос за увеличението имат частните предприятия. Миналата година с 9% се е повишил и броят на заетите с научно-изследователска и развойна дейност, които надхвърлят 19 000 души. Божидар Лукарски изрази надежда, че разработената от Министерство на икономиката Иновационна стратегия за интелигентна специализация ще осигури оптималното използване на средствата по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. „Необходимо е да се изгради модел на динамично взаимодействие между академичната общност и бизнеса. Само по този начин можем да генерираме иновации, които имат пазарен потенциал и реална добавена стойност за икономиката ни”, каза в заключение министърът.