Новини

Цялостният процес по заявяване и получаване на електронни услуги е усъвършенстван

Това е поредният голям проект за надграждане на системите за електронното управление, който Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията успешно приключва с европейско финансиране. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов по време на заключителното събитие по проекта. Той посочи, че въпреки всички трудности, които са възникнали при изпълнението му, проектът е във финална фаза и резултатите са на лице. „С този проект се допълват основните системи на електронното управление, предвидени в заложения концептуален модел с липсващите до момента компоненти и функционалности“, каза Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии“ в МТИТС и ръководител на проекта. „Резултатите от него позволяват една услуга да бъде заявена през портала за достъп до електронни административни услуги, платена и получена изцяло електронно“, допълни той. По думите му, забавянията при стартирането на проекта са наложили сроковете за изпълнение да се съкратят от предвидените 18 месеца на 11 месеца. В рамките на първата дейност от проекта беше разработен модел за електронно валидиране и електронно връчване на документи. Втората дейност включва интеграция на 32 нови регистъра на централно ниво, от които държавната администрация използва информация. Реализирани са 400 услуги за достъп до данни от тези регистри. В рамките на трета дейност са изградени интеграционните модули, които свързват цялостния процес. Резултатите от четвъртата дейност са свързани с развитие и усъвършенстване на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (www.egov.bg). Основният замисъл на този портал е да служи като единна точка за намиране и заявяване на електронни услуги. Регламентира се и начинът, по който да се поддържа информацията в портала, така че тя да бъде разбираема за всички потребители. Улеснен е достъпът чрез разработената мобилна версия. Петата дейност предвижда доизграждане на Контролно-техническия център за електронно управление и доставка на софтуерно и хардуерно оборудване. Създадена е съвременна и модерна среда за изпълнение и управление на процесите. Шестата дейност е за надграждане на системата за електронни разплащания и създаване на единна точка за електронни разплащания към държавната администрация. Създадени са възможности всички банки, обслужващи държавната администрация, да се включат към системата. Проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство, с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”. Той включва следните дейности: Дейност 1: Е-валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е-връчване на електронни документи, Актуализиране на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт Изпълнител: "Сиела-Норма" АД Стойност на договора: 2 578 800 лв. с ДДС Дейност 2: Публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри; Изпълнител: "Технологика" ЕАД Стойност на договора: 2 580 000 лв. с ДДС Дейност 3: Доизграждане на инструменталната среда на електронното управление на Република България (БеУ); Изпълнител: "Бул Ес Ай" ООД Стойност на договора: 2 520 000 лв. с ДДС Дейност 4: Последващо развитие и усъвършенстване на ЕПДЕАУ; Изпълнител: "Ай Би Ес България" ЕООД Стойност на договора: 2 779 200 лв. с ДДС Дейност 5: Доизграждане на Контролно-технически център на електронното управление до Център за данни на централната администрация; Изпълнител: "Сиенсис" АД Стойност на договора: 3 659 388 лв. с ДДС Дейност 6: Надграждане на системата за електронни разплащания към централната и местна администрация, чрез разработване на единна входна точка за използване на наличните инструменти за плащане в България и разработване на услуга за удостоверяване на време. Изпълнител: Консорциум "Такс Ми" ДЗЗД Стойност на договора: 2 400 000 лв. с ДДС Общата стойност на проекта е малко над 20 млн. лв., а срокът за приключването му е до края на годината.