Новини

Дирекция в Министерския съвет е определена за Управляващ орган на ОП „Добро управление 2014-2020“

Дирекция „Добро управление” към Администрацията на Министерския съвет е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“, финансирана от Европейския социален фонд. Дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите ще бъде Сертифициращ орган по програмата. Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“ е с бюджет 657 млн. лв. и ще подпомогне реализацията на целите на Националната програма за развитие „България 2020“ чрез подобряването на човешкия капитал в администрацията, разширяването на приложението на информационните и комуникационните технологии, внедряването на комплексното административно обслужване и разширяване на електронните услуги за администрациите за гражданите и бизнеса, както и повишаването на прозрачността на публичния сектор. Програмата е фокусирана върху въвеждането на електронно управление и електронно правосъдие в България, развитие на държавната администрация и гарантиране на стабилността на системата за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове.