Новини

Народното събрание прие на първо четене четири законопроекта за промени в Закона за защита на класифицираната информация

Народното събрание прие на първо четене четири законопроекта за промени в Закона за защита на класифицираната информация. Законопроектът, предложен от Методи Андреев от ГЕРБ и група народни представители, предвижда да се правят проверки за принадлежност към бившата Държавна сигурност /ДС/ на лицата, ангажирани в процеса на набавянето и обработката на класифицирана информация. В мотивите си вносителите посочват, че действащото законодателство предвижда такива проверки да се правят за лица, заемащи висши държавни длъжности или изпълняващи публични функции, но не и за лицата, които създават, охраняват, комуникират и унищожават класифицирана информация. Друго предложение е даването на възможност за съдебен контрол на актовете на Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/. Така лицата, получили отказ за достъп до класифицирана информация, ще могат да обжалват това решение пред съда. Законопроектът, внесен от Ангел Найденов от "БСП лява България" и група народни представители, предвижда от основанията за отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация да се изключи условието срещу лицето да няма образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер. В мотивите се посочва, че другите условия в закона са достатъчна гаранция. Законопроектът, внесен от Петър Славов от Реформаторския блок /РБ/ и група народни представители, също е свързан с този случай и предвижда да се спазва презумпцията за невинност. В мотивите се посочва, че изискването да не се издава разрешение за достъп до класифицирана информация или издаденото разрешение да се отнема с факта на образуване на досъдебно или съдебно производство, противоречи на текст от Конвенцията за защита правата на човека. Изискването според вносителите е и в разрез с текст от Наказателно-процесуалния кодекс, според който обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, предлага идентични промени. Специфичното е, че предвижда уреждане на заварените производства по висящи жалби срещу откази за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация или срещу отнемания на разрешения.