Новини

„Станилов” ЕООД: Рехабилитация и разширение на канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2

Инж. Пламен Костов, ръководител-проект, „Станилов” ЕООД „Станилов” ЕООД е частна строителна компания, основана през 1995 г. и работеща главно в сферата на тунелното, хидротехническото и хидроенергийното строителство, в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти. Основаваща се на продължителен практически опит и висококвалифициран персонал, фирмата е в състояние да предложи подходящи решения, адаптирани към индивидуалните изисквания и възможности на инвеститора, независимо от обема и сложността на работа. Компанията бележи стабилен възходящ ръст в своето развитие, гарантиращ трайно присъствие на пазара, увеличаване на ангажиментите към партньорите, непрекъснато постигане на нови цели и финансови резултати. Обектът, който ще представя, е „Рехабилитация и разширение на канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2”. Той е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”. Предмет на договора е проектиране, рехабилитация и разширение на канализационната и съпътстващата водопроводна мрежа, както и проектиране и изграждане на две нови канални помпени станции. Възложител на проекта е община Шумен. Изпълнител е Обединение „Аква билд Шумен” с водещ партньор „Станилов” ЕООД. Останалите компании, които участват в обединението, са „Джи Пи Груп” ООД и „Райкомерс Конструкшън” АД. Строителният надзор се извършва от Обединение „Дейта груп – инвестиционно проектиране”. Стойността на договора е 37 748 149 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е доста кратък – 13 месеца, включващи и проектирането. Основна цел на проекта Да се предпази р. Поройна, а оттам и р. Камчия от замърсяване с изхвърляните, непречистени канализационни и промишлени води, както и да се минимизират вредните въздействия върху околната среда и рисковете за общественото здраве на местното население и на гостите на целевите райони, обслужвани от разширената и реконструирана ВиК мрежа чрез: Намаляване количеството на неотвежданите непречистени канализационни води; Намаляване на течовете от канализационни колектори, изгребни и септични ями; Намаляване ексфилтрацията от канализационната мрежа; Намаляване течовете от водоснабдителната мрежа; Подобряване качеството на предлаганите услуги по водоснабдяване и канализация, съобразно европейските норми и стандарти. Дейностите, свързани с канализацията, включват: Проектиране и изграждане на 51 броя участъци от канализационната мрежа в района на град Шумен (включително 2 броя канализационни тласкатели от КПС 1 и КПС 2, 5 броя дъждопреливници с дъждоотливни канали и др.) с обща дължина от приблизително 32 кило­метра. Основни видове материали Стъклокерамични тръби за канализация с диаметри от ф300 до ф500 с обща дължина 16 134 м; Канализационни тръби от гладкостенен полипропилен (PP) на заварка с диаметри от ф600 до ф900 с обща дължина 7383 м; Стъклопластови тръби (GRP) за канализация с диаметри от ф1000 до ф1500 с обща дължина 5064 м; Тръби от полиетилен висока плътност (PEHD) за кализационни тласкатели с диаметри ф140 и ф225 с обща дължина 3385 м. Дейностите, свързани с канализацията, включват: Проектиране и изграждане на 12 броя участъци от водопроводната мрежа с обща дължина от 8,5 км; Цялата водопроводна мрежа е изградена с тръби от полиетилен висока плътност (PEHD) с диаметри от ф110 до ф800. Канализационни помпени станции Проектиране и изграждане на две канализационни помпени станции: Помпена станция №1 - QКПС1 = 20 л/сек. и HКПС1= 55.95 м (с 3 броя ПА), с тласкател РЕ 140 (PEHD) с дължина 1735 м, и Помпена станция №2 - QКПС2, етап 1 = 50 л/сек.; QКПС2, етап 2 = 158 л/сек. и HКПС2 = 52,2 м (с 4 броя ПА), с тласкател РЕ 225 (PEHD) с дължина 1650 м. Основното оборудване на Канализационна помпена станция №1 включва три потопяеми помпи (2 раб. и 1 рез.) със следните характеристики: Н = 56 м, Q = 20 л/сек., комплект с водещи пръти и заключващ механизъм; Режим на работа: 2 помпи работят + 1 резервна; Диаметри на входната и изходната точки: DN 100; Мотор: 380 (400) V, честота 50 Hz, максимални обороти 2900/мин; Степен на защита: IP 68, изцяло херметизиран водоустойчив мотор за работа под налягане. Основното оборудване на Канализационна помпена станция №2 включва четири потопяеми помпи (3 раб. и 1 рез.) с характеристики: Qмакс.час. = 38 л/сек. от жилищните територии и Qмакс.час. = 10 л/сек. от прилежащата промишлена зона; Диаметри на входната и изходната точки: DN 100; Мотор: 380 (400) V, честота 50 Hz, максимални обороти 2900/мин; Степен на защита: IP 68, изцяло херметизиран водоустойчив мотор за работа под налягане. Специфични преминавания Един брой преминаване на водно препятствие - за пресичането на „опашката” на микроязовир „Теке дере” на територията на гр. Шумен е изградено съоръжение „мост - канал” с дължина 40 м. Премостването е изпълнено в кожух от стоманени тръби, положени на бетонови фундаменти. Канализационната тръба е изпълнена от полиетиленови тръби висока плътност (PEHD). Две преминавания под железопътна линия чрез хоризонтален сондаж с обсадна тръба - преминаване на железопътна линия София - Варна от новопроектиран канализационен клон с диаметър ф500, както и преминаване на железопътна линия, пресичаща бул. „Симеон Велики”, от новопроектиран канализационен клон с диаметър ф700, новопроектиран дъждовен канал с диаметър ф500, новопроектиран тласкател от КПС 2 с диаметър ф225 и от новопроектиран захранващ водопровод за КПС 2 с диаметър ф110. Две преминавания под съществуващ път чрез хоризонтален сондаж с обсадна тръба - преминаване под Път „I – 7, Силистра – Шумен - Ямбол“ от новопроектиран канализационен клон с диаметър ф300 и преминаване под Общински път – „Софийско шосе“ от новопроектиран канализационен клон с диаметър ф300.