Новини

По ОПОС ще се картират видове и местообитания от мрежата „Натура 2000“ в Черно море

Министерство на околната среда и водите обявява втора процедура в областта на биоразнообразието по ОПОС 2014-2020г. Тя е за определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони и е с бюджет 11 734 980 лв. В момента „Натура 2000“  включва 17 защитени зони в акваторията на Черно море. Три от тях са изцяло морски, а останалите имат и сухоземна част. С проекта ще се картират  видове и природни местообитания в морските пространства на България. Ще се извършат проучвания и научни изследвания. Бенефициент е дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите. Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30 юни 2016 г.