Новини

Отвориха ценовите оферти на 11-те участника в търга за доизграждане на АМ „Хемус”

IMG_0577 Отвориха ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“. В търга за първия етап за доизграждане на АМ „Хемус” се състезават общо 11 кандидата, от които шест компании и обединения са подали оферти за първата обособена позиция, а останалите пет – за втората. За участък от А2 (Ябланица) до III-307 от АМ „Хемус” са предложени следните цени:

 1. Офертата на ДЗЗД „Хемус БГ“, съставено от „ИСА 2000“ ЕООД и „ОРС-И№“ ООД, е 253 999 514,00 лв. без ДДС приета договорна дума и 274 566 014,00 лв. без ДДС максимална договорна цена. Техническата оценка на този кандидат е 46,43 т.
 
 1. Обединение „АМ Хемус лот 1“, в което влизат „Джи Пи Груп” ООД, „Конструксионес Табоада и Рамос“ ООД, „МР Сивил Уъркс“ ООД и „Трансконсулт-22“ ООД, ще изпълни дейностите срещу приета договорна сума от 277 406 873,00 лв. без ДДС и максимална договорна цена – 297 973 373,00 лв. без ДДС. Техническата оценка на обединението е 87,86 т.
 
 1. „Серениссима Коструциони” СПА обяви приета договорна сума от 293 699 393,00 лв. без ДДС и максимална договорна цена – 314 265 893,00 лв. без ДДС. Оценката за техническото предложение на компанията е 40,00 т.
 
 1. ДЗЗД „Хемус МППА 2015“, в което са се обединили „Метростав“ АД, „Понсстройинженеринг“ ЕАД и „Пътстройинженеринг“ АД, заявяват приета договорна сума от 377 976 238,00 лв. без ДДС и максимална договорна цена – 398 542 738,00 лв. без ДДС. Оценката за техническото предложение на този участник е 67,86 т.
 
 1. Обединение „Хемус Ябланица“, с участници „Трейс Груп Холд“ АД и „Станилов“ ЕООД, ще изпълни дейностите по първа обособена позиция на поръчката за приета договорна сума от 319 403 507,00 лв. без ДДС и максимална договорна цена – 339 970 007,00 лв. без ДДС. Техническата оценка на обединението е 84,29 т.
 
 1. Офертата на ДЗЗД Консорциум „Корсан-СК13“, с партньори „СК-13 Пътстрой“ АД и „Корсан-Корвиам Констръкшън“ АД, е 369 835 462,06 лв. без ДДС приета договорна сума и 390 401 962,06 лв. без ДДС максимална договорна цена. Техническата оценка на този кандидат е 40,00 т.
  Ценовите оферти за участък от III-307 до II-35 от АМ „Хемуса” са:  
 1. „Асталди Ес Пи Ей” АД ще изпълни участъка за 706 962 422,19 лв. без ДДС приета договорна сума и 727 528 922,19 лв. без ДДС максимална договорна цена. Техническата оценка на италианското дружество е 55,00 т.
 
 1. Обединение „ПСТ Хемус 2“,„ПСТ Груп“ ЕАД, „Хидрострой“ АД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „Евро Алианс Тунели“ АД са посочили приета договорна сума от 479 398 889,05 лв. без ДДС и максимална договорна цена – 499 965 389,05 лв. без ДДС. Обединението е с техническа оценка – 97,86 т.
 
 1. „Ташяпъ Иншаат Тааххют Санайи Ве Тиджарет“ АД е обявило приета договорна сума от 429 485 000,00 лв. без ДДС и максимална договорна цена – 450 051 500,00 лв. без ДДС. Участникът е с техническа оценка от 70,00 т.
 
 1. Консорциум „Хемус 1 -2015“, съставен от „ГБС Инфраструктурно Строителство“ АД, „Пътстрой-92“ АД и „Геострой“ АД, е посочил приета договорна сума от 570 792 020,94 лв. без ДДС и максимална договорна цена – 591 358 520,94 лв. без ДДС. Консорциумът е с техническа оценка от 45,00 т.
 
 1. „Джойн Венчър Кондоте – Монолит“ ДЗЗД, с партньори „Сочиета Италиана пер Кондоте д’аква“ С.п.А. и „Монолит София“ АД, е обявил приета договорна сума от 476 154 500,00 лв. без ДДС и максимална договорна цена – 496 721 000,00 лв. без ДДС. Техническата оценка на участника е 73,57 т.
  Цената за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка е приетата договорна сума. Максималната „договорна цена“ е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно договора. Критерият за избор на изпълнител в тази процедура е „икономически най-изгодна оферта“ с относителна тежест на финансовата оценка 75 % и на техническата оценка 25 %.