Новини

Заместник-министър Николова представи възможностите за финансиране на здравеопазването с европейски средства

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи възможностите за финансиране в областта на здравеопазването чрез ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и програмите за трансгранично сътрудничество по време на Третата Национална конференция по медицински и здравен туризъм, която започна днес в София. По приоритетна ос "Регионална здравна инфраструктура" на ОП „Региони растеж“ за здравеопазване са предвидени над 160 млн.лв., като те са предвидени за реформа в спешната помощ, включваща ремонт и оборудване на всички спешни центрове в страната и закупуване на нови линейки. „Основната ни цел е подобряване на достъпа до спешна медицинска помощ и намаляване на броя хоспитализации в здравната система“, обясни зам.-министър Николова. Ползите ще достигнат до всички български граждани, тъй като ще бъдат обхванати всички 198 спешни центъра и 34 държавни болници в страната. Здравни проекти ще могат да се финансират и от програмите ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 и ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020. Заместник-министър Николова обясни, че програмите дават възможност за инвестиции в здравна и социална инфраструктура, която ще допринесе за националното, регионалното и местното развитие и понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус. Чрез тях ще бъдат подпомогнати компетентните центрове с цел развитие на съвместни трансгранични планове и програми за обмяна на кадрови и информационен ресурс. Трансграничните програми дават възможност да се насърчи сътрудничеството между здравни власти и организации с цел съвместно използване на ресурси и експертиза в сферата на здравеопазването, като може да се постигне реновиране и оборудване на съществуващи и нови здравни пунктове за първична медицинска помощ в трансграничните региони, развитие на трансгранични мобилни услуги за телемедицина и съпътстваща инфраструктура, с цел редуциране на съществуващи ограничения в предоставянето на медицински услуги в трансграничните региони. Деница Николова обясни, че задължително условие за всеки един проект, финансиран по програмите, е постигането на ясен трансграничен ефект при спазване на принципите на съвместно разработване и съвместно изпълнение и наличие на общ екип или съвместно финансиране на проекта. Пред журналисти зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството подчерта, че оперативните програми и тези за гранично и териториално сътрудничество допринасят изключително много за развитието на туризма, включително и на здравния. Над 100 млн.лв. ще бъдат инвестирани през новия програмен период в разкриване на потенциала на туристическите обекти и културно-историческото наследство, информира тя. Това пък води до насърчаване на частните инвестиции в строителството на туристически инфраструктура, като самите инвеститори също ще имат достъп до някои европейки програми за инвестиции. „Оперативните програми в ресора на МРРБ няма да финансират проекти, които са изцяло на пазарен принцип с възможностите за възвръщаемост. Ние финансираме проекти с обществена значимост и социални елементи, там където частния инвеститор няма интерес. Търсим възможности за публично-частно партньорство.“, отбеляза тя.