Новини

Столичната община обяви поръчка за реконструкцията на бул. „Ген. М.Д. Скобелев“

  Столичната община обяви поръчка за реконструкцията на бул. „Ген. М.Д. Скобелев“ в участъка от бул. „Христо Ботев” до бул. „Витоша”. Търгът е разделен на две обособени лота. Първият е за инженеринг на обекта, а вторият за консултанска услуга. Оферти могат да се подават само за една от позициите. Общата стойност без ДДС е 6, 75 млн. лв. Срокът на изпълнение е до края на декември 2018 г. Критерият за избор е икономически най-изгодна оферта. За първата позиция тя е съставена от показателите „предлагана цена“ с тежест 55 т., „срок за изпълнение” – 5 т. В нея влиза и "оценка по технически показатели" тя носи общо 40 т. Тя включва Т1 е „Организация и изпълнение на строителните работи. Дейности и ресурси” и е с максимален възможен брой точки 15; Т2 е „Организация и изпълнение на строителните работи. Мрежови график с линейни диаграми” 10 т.; Т3 „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР” – 10 т.; Т4 е „Управление на риска” – 5 т. Критериите за втората позция влючват „предлага цена“ -  65 т., „срок за изпълнение” – 15 т., „технически показател“ - 20 т. Оферти се подават до 20 януари 2016 г.