Новини

През 2016 г. АПИ ще предоставя на бизнеса и гражданите ГИС базирани електронни административни услуги

От 2016 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще предоставя на бизнеса и гражданите електронни административни услуги, базирани на географските информационни системи (ГИС), при издаването на разрешенията за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения. В момента тези документи се предоставят чрез подаване на заявление в областните пътни управления, ръчно попълване на документи и получаване на разрешението отново в ОПУ, което отнема немалко време. On-line услугите са по проекта „Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности”. Иновативният проект е изпълнен по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта е подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, подчерта ръководителят на проекта инж. Георги Златев. Разработен е и електронен калкулатор за движението на извънгабаритните и/или тежките моторни превозни средства. Изпозвайки оn-line калкулатора превозвачите на извънгабаритни товари ще могат много бързо да пресметнат каква такса е необходимо да заплатят за преминаването по пътната мрежа. Граждани и бизнес ще имат достъп до огромно количество информация, както и до 4 регистъра. Това са: ·        ГИС базиран електронeн регистър за паспортизация на крайпътни рекламни съоръжения. Чрез него ще може да се прави справка за всяко рекламно съоръжение – кога е издадено разрешението за изграждането му, докога е валидно. Ще се предоставя и предварителна информация къде би могло да се изгради ново рекламно съоръжение. ·        ГИС базиран електронен регистър за търговски крайпътни обекти. Регистърът ще дава информация на конкретен пътен участък колко и какви крайпътни обекти са изградени - бензиностанции, мотели, ресторанти и т. н. ·        ГИС базиран електронен регистър за подземни или надземни линейни съоръжения – оптични кабели, газопроводи, водопроводи и др. От него ще може да се получи информация за вида на съоръжението, каква е неговата дължина, кой го стопанисва и т. н. ·        Регистър на товароносимост и габарити на пътните съоръжения. Той ще дава информация за маршрута, по който извънгабаритните и/или тежките пътни превозни средства ще може да преминат в зависимост от техните габарити. В момента няма електронна база данни по какви маршрути и съоръжения могат да минат специалните товари и колко това би струвало. За електронизирането на базата данни са сканирани огромно количество материали от хартиен носител. Обработени са 255 355 PDF файла, подредени в 9227 папки. Всички сканирани файла са прикачени към данните от регистрите. С GPS на терен са заснети 5 106 рекламни съоръжения. Към заснетите обекти са приложени и снимки. Като електронна справочна услуга на шофьорите ще се предоставя информация за републиканските пътища, за които е необходима винетка и за кои участъци от пътната мрежа (урбанизирани територии и общински пътища) такава не се изисква. Изпълнител на проекта “Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности”, е „ЕСРИ-България” ООД. Стойността на договора е 668 000 лв. без ДДС. Проектът се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/3.1-09, Приоритетна ос: ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.