Новини

Oбщините в селските райони ще имат на разположение близо 1 млрд. евро по новата ПРСР

По новата ПРСР заедно с Програмата за морско дело и рибарство до 2020 общините в селските райони ще имат на разположение близо 1 млрд евро. Това каза Десислава Танева, министър на земеделието и храните, по време на дискусионен форум „Общините през програмен период 2014 – 2020“. "Бюджетът на цялата мярка е 625, 7 млрд. евро", заяви Танева. "Допустимите бенефициенти са общините в селските райони, юридически лица с нестопанска цел, читалища, ВиК оператори, местни поделения на вероизповеданията и др.", посочи тя. По думите ѝ, допустими дейности са строителство, реконструкция, рехабилитация на улица, пътища тротоари, изграждане обновяване на паркове, площади, улично осветление.