Новини

От 2016 г. on-line ще се заявяват и получават разрешителните за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства

Още две електронни услуги ще предоставя от следващата година Агенция „Пътна инфраструктура“. Те са по проекта за „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво от Агенция „Пътна инфраструктура“. Проектът е по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Едната услуга, която АПИ ще предоставя и по електронен път, е за издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства съгласно Наредбата за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства. Втората електронна услуга ще е при разрешаването на движението на извънгабаритни и/или тежки превозни средства, които имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30% допустимите максимални натоварвания на ос. При този режим се заплаща само дължимата такса и се предоставя платежен документ, без да е необходимо издаване на разрешително. В момента и за двете услуги е необходимо заявлението за издаване на разрешително за движение на извънгабаритен товар да бъде подадено лично от гражданина или от служител на фирмата в съответното областно пътно управление или в централната администрация на агенцията. От началото на годината до сега са издадени общо 17613 броя разрешителни за движение на извънгабаритен товар. С изпълнението на проекта АПИ осигурява на гражданите и бизнеса двете услуги чрез бърза и лесна административна процедура в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление, посочи инж. Десислава Янева – ръководител на проекта в АПИ. Подаването на заявлението, заплащането на таксата, издаването му и получаването на разрешителното за извънгабаритен товар ще може да се извършва от компютъра в офиса или вкъщи чрез използване на електронен подпис. Заявителят ще има постоянен достъп и до архив с вече получените разрешителни, подчерта Драгомир Манов – ръководител на проект от „Контракс“ АД. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „АПИ-ЕАУ“ с участници „Контракс“ АД и Първан Русинов. Стойността на договора е 445 488 лв. без ДДС. Проектът „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво“, се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/3.1-08, Приоритетна ос: ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“. Проектът по Договор №13-31-3/24.04.2014 г. се съфинансира от Европейския социален фонд чрез ОПАК.