Законът

Мария Григорова: Арбитражните производства са по-бързи и по-евтини

Ренета Николова Г-жо Григорова, представете Арбитражен съд - София. Арбитражен съд – София, е създаден през 2009 г. В него се провеждат вътрешни и международни граждански и търговски имуществени дела. Към 1 ноември 2015 г. са образувани 102 341 дела, което прави Арбитражен съд – София, този с най-голям брой процедури в страната. Моята основна дейност е свързана с осъществяване на международните контакти и партньорството с чуждестранни съдилища. Какви са основните предимства на арбитражното решаване на спорове, в кои сфери се прилага най-често? Арбитражното производство се използва за разрешаване най-вече на имуществени спорове между търговци. През годините търговските дружества отчетоха предимствата на арбитража и по тази причина завеждат делата си при нас. Една от положителните страни на този тип производство е мобилността, която предлага. Исковете се подават пред Арбитражен съд - София, с което се спестяват излишни разходи за пътуване в страната или извън нея по местоживеенето или седалището на ответника. Основното предимство е, че делото протича само в една инстанция, а не в три, както е при държавния съд. От една страна, това води до икономичност на арбитражния процес - таксата и разходите за една инстанция са по-ниски. От друга страна, арбитражните производства са по-бързи - споровете за суми до 25 хил. лв. приключват в рамките на 3 месеца, а за над 25 хил. лв. - до 6 месеца. В държавния съд споровете по подобни дела приключват в рамките на от една до 2 години и половина. В крайна сметка разходите за такси и адвокатските хонорари в арбитражния съд в зависимост от цената на иска са средно в размер на 6% от материалния интерес, докато в държавния съд те са 16% от него. Това е така, именно защото арбитражното производство е едноинстанционно, а не триинстанционно като държавното. Освен това страните отчитат и обстоятелството, че чрез арбитража се избягват неудобството и разходите по пътуване в чужбина, ангажирането на чужди адвокати, сблъскването с непозната правна система и неравенството да водят съдебно дело при правила и условия, непознати за тях. Трябва да изтъкнем не само цената и бързината на арбитражното производство, но и възможността фирмите да изберат процедура, приложим закон и арбитър (съдия), който е длъжен да спазва конфиденциалност при разглеждане и разрешаване на спора. Следва да се има предвид и че Арбитражен съд - София при Сдружение правна помощ и медиация (СППМ), въведе за първи път в Европа електронното правосъдие, което спестява изключително много разходи по явяване на юристи или адвокати по делата. Именно поради тази причина ние сме предпочитана институция за решаване на голям брой спорове за сравнително кратко време. Какво показва европейската практика, в кои страни е най-разпространено използването на арбитражен съд? В западноевропейските държави арбитражното производство е предпочитано именно заради предимствата, които изброих по-горе. Арбитражът в Париж е с най-голям брой дела, тъй като е създаден през 1923 г. Във Вашингтон е съдът с разгледани дела с най-висок имуществен интерес – в размер над 30 трилярда долара. В международен мащаб арбитражните институции са много, но считам, че посочените са едни от най-предпочитаните. Нашият арбитраж добре си партнира с колегите ни в Париж. Неотдавна имахте среща с ръководството на КСБ. Как виждате възможността арбитражът да навлезе по-широко в сферата на строителството, така че да е най-полезен за бранша? През 2015 г. пред арбитражния съд бяха заведени множество дела от и срещу дружества в строителния бранш. Главната роля за това изиграха икономическата криза и неуспешната реформа в сферата на гражданското съдопроизводство. Имаше значително увеличение на междуфирмената задлъжнялост и на много компании се наложи да потърсят правата си по съдебен ред. Немалко бяха и случаите, в които търговците във фаза на висящо дело фалираха именно поради дългите и разточителни процеси. Истината е, че съдебните процедури са тромави, делата отнемат поне 3 - 4 години. В арбитражния съд нещата стоят по друг начин - делата се решават в рамките на от 3 до 6 месеца. Това и фактът, че разходите са много по-приемливи, ориентира търговците в бранша да потърсят правата си пред арбитражен съд.Така например в Арбитражен съд при СППМ в началото на тази година бе образувано дело от строителна компания против неин контрагент за плащане на сума в размер на 350 000,00 лв. за извършени строителни дейности. Разходите на дружеството за образуване и водене на делото възлязоха на 13 085,00 лв. Същите в държавния съд при този материален интерес биха били около 55 000,00 лв. Освен това производството приключи с окончателно решение през април тази година, което е практически невъзможно да се случи в традиционния съд. Така че категорично считам арбитража за полезен в строителния бранш, а и във всяка една производствена и търговска сфера. Какви са приоритетите на съда за предстоящата година? На всички ни е известно, че 2014 – 2015 г. за строителния бранш бяха тежки и кризисни години, с ниски обороти и отрицателни показатели. Както споменах, междуфирмената задлъжнялост се увеличи, една немалка част от компаниите, които потърсиха правата си по съдебен ред, неминуемо изпаднаха в несъстоятелност поради разточителните съдебни процеси. Като приоритет за мен стои организирането на мероприятия за строителните фирми, на които да бъдат разяснени предимствата при решаване на спорове пред арбитражен съд във връзка с договорите за строителство. От януари 2016 г. смятаме да започнем със семинари и срещи по места, където ще чуем от първо лице проблемите на местните фирми. За целта ще работим в тесен контакт с Камарата, ще ангажираме целия професионален ресурс, с който разполагаме, за да бъдем максимално изчерпателни и полезни. Идеята е да покажем, че арбитражният съд дава възможност за бързо, евтино и ефективно решаване на спорове, а търговците успяват да запазят бизнеса си.