Новини

Михаил Ангелов: Жп линията Видин – София има геостратегическо значение за страната

Днес във Видин се проведе семинар за запознаване на медиите с напредъка по проект „Проектиране на строителството  на железопътната линия Видин - София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”. Модернизацията на железопътната линия Видин – София ще генерира множество положителни ефекти, както от европейска, така и от национална гледна точка. Това заяви Михаил Ангелов, ръководител на звеното за подготовка на проекта в ДП НКЖИ. Проектът ще допринесе за осигуряването на оперативна съвместимост на инфраструктурата, нарастване обема на превозваните товари по линията, постигане на баланс между отделните видове транспорт, чрез даване на конкурентноспособна алтернатива и насочване на трафика към по-екологосъобразните видове транспорт, какъвто е железопътния. Участие в семинара взеха експерти от НКЖИ, представители на изпълнителите по двете обособени позиции на проекта, представители на общините, попадащи в обхвата на проекта и представители на средствата за масово осведомяване. Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.