Новини

Създава се Централно координационно звено за управление на средствата от ЕС

Правителството направи промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, за да оптимизира процесите по управление на средствата от Европейския съюз. На основата на съществуващите дирекции „Програмиране на средствата от ЕС“, „Мониторинг на средствата от ЕС“ и „Системи за управление на средствата от ЕС“ се създава дирекция „Централно координационно звено“. Тя ще изпълнява функциите на Централното координационно звено (ЦКЗ) за управление на средствата от ЕС в страната. Преструктурирането се прави и с цел подобряване координацията на действията на органите в системата – управляващи, сертифициращи и одитиращи. Основната задача на ЦКЗ е да поддържа връзка с Европейската комисия и да й предоставя информация, да координира действията на другите определени органи и да насърчава хармонизираното прилагане на приложимото право. Като дирекция в Администрацията на Министерския съвет ЦКЗ ще подпомага дейността на заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, който отговаря за цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на европейските средства. Числеността на отдел „Управление на проекти“ се увеличава с 10 щатни бройки за сметка на числеността на МВР. Това се прави, за да се обезпечи административен ресурс за бъдещи проектни дейности.