Новини

Разширява се обхватът на дейност на Централния орган за обществени поръчки

Министерският съвет прие Постановление за дейността на Централния орган за обществени поръчки (ЦООП) за нуждите на органи на изпълнителната власт, което отменя ПМС 112/2010 г. С постановлението се разширява кръгът от възложители, които са потребители на централизираното възлагане, както и продуктовият му обхват с нови стандартни и повсеместно възлагани доставки и услуги, за които не са налице особености, произтичащи от индивидуалните нужди на възложителите, и за които могат да се изработят стандартизирани спецификации. Промяната е в изпълнение на приетата Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България, а въведената в МФ през януари 2015 г. Система за електронно възлагане на обществени поръчки способства за нейното изпълнение. Чрез Системата ЦООП може да провежда електронно открити процедури за възлагане на рамкови споразумения, като се ползват изцяло електронни процеси за създаване, управление и контрол на всички етапи от процедурата.