Новини

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини и на МРРБ

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини и по бюджета на Министерството на регионалното развитие в общ размер на 45 887 251 лв. Предложената промяна по бюджета на МРРБ е във връзка с извършване на окончателни плащания по проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. в размер на 36 632 413 лева. Останалите средства са разпределени между няколко общини за реализиране на проекти с цел подобряване на инфраструктура. По бюджета на Столична община се предоставят 7 млн. лв. за реализиране на ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. Скобелев” от бул. „Христо Ботев” до бул. „Витоша”. Разчетени са допълнително и 500 000 лв. за дейности, свързани с ремонт и оборудване на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски”. По бюджета на община Горна Оряховица са предвидени 900 000 лв. за ремонт на улици на територията на общината. Община Етрополе получава 434 838 лв. за допълнителни строително-монтажни работи за подмяна на водопровод и канализация на вътрешната ВиК мрежа града (222 990 лв.), за изграждане на нов трафопост и две външни кабелни линии и за допълнителни видове строително-монтажни работи на спортен комплекс „Чавдар” (106 739 лв.) и за основен ремонт на централния градски площад (105 109 лв.). За община Годеч са предвидени 220 000 лв. за ремонт на сградата на общината и за подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи източници, с което ще се подобри качеството на живот и сигурността на жителите. По бюджета на община Добрич са преведени 200 000 лв. за модернизация на техническата база на стадион „Пионер”. С постановлението се предлага и намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. с 1 140 000 лв., като за сметка на намалението се осигурят допълнителни трансфери за държавните висши военни училища, необходими за финансово подпомагане на тяхната дейност. С друго постановление са одобрени допълнителни трансфери в размер на 130 000 лв. за община Перник. Средствата са за реконструкция на път IV клас, ул. „Христо Ботев“ в с. Студена, първи участък с дължина 514 м. Пътят е от съществено значение за осигуряване достъпа на хората до основни населени места на територията на страната. Средствата се предоставят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2015 г.