Новини

Енергийната ефективност – акцент в проектите на КСБ

Ана Пиринска Експерт „Международна дейност и управление на проекти“ към КСБ Темата за енергийната ефективност на сградния фонд става все по-популярна както в Европа и в света, така и в България. Ето защо проектите на КСБ в тази сфера дойдоха като естествено продължение на мисията на организацията да подпомага и подкрепя разнообразни политики за енергоспестяване, оптимизация на сектора и въвеждане на т.нар. нискоенергийни сгради, които са обект на засилен интерес. Тези теми са залегнали в два от ключовите проекта на КСБ, които през 2015 г. отбелязаха съществен прогрес: BUILD UP Skills (BUS) EnerPro – „Обучения по енергийна ефективност за строителни специалисти“ и Train-to-NZEB. Двете инициативи са взаимосвързани, те се допълват и надграждат, така че партньорите да постигнат възможно най-добри резултати. Проектите са насочени към: подобряване квалификацията на строителните работници; обучение на обучители; създаване на обучителни центрове за изграждане на нискоенергийни сгради и провеждане на консултации и практическо обучение за строителни работници и специалисти; създаване на център за върхови постижения; анализ и оценка на съществуващите и изработване на нови обучителни програми по няколко специалности като „Сградни инсталации” и ВЕИ; създаване на платформа за електронно обучение и др. BUS EnerPro е финансиран по програма „Интелигентна енергия – Европа” и ще бъде изпълняван от консорциум, в който влизат КСБ, Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект”, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), редица авторитетни строителни гимназии и първоизточникът на концепцията за пасивна сграда – Институт „Пасивна къща“, Дармщат (Германия). Консорциумът си е поставил амбициозната задача да анализира и опише необходимите технологични компетенции, свързани с най-разпространените решения за енергийно ефективни сгради с възобновяеми енергийни източници в зданията, да инициира необходимите промени и да проведе обучения. Основен акцент тук е поставен върху почти нулево енергийните сгради на основата на стандарта от института „Пасивна къща“ – Дармщат. Институтът е създаден от проф. Волфганг Файст, който през 1991 г. изгражда първата пасивна сграда, която и до днес не е променила своите показатели за ефективност. Важно е да се отбележи, че според последните европейски директиви след 2020 г. почти всички нови здания трябва да са нискоенергийни. През 2015 г. изпълнението на проекта BUS EnerPro бе в синхрон с предварително уточнения от партньорите график. Може би най-ключовият момент през този период бе практическото обучение за български преподаватели, което се проведе от Академия „Пасивна къща“ в Дъблин, Ирландия. Част от темите, с които се запознаха участниците, бяха изискванията за въздухоплътност в пасивните сгради, начини за елиминиране на топлинните мостове и др. Лекциите и практическите упражнения се проведоха от местни специалисти в присъствието и на представители на реномирания Германски научноизследователски институт „Пасивна къща“, които запознаха участниците с възможностите за сертифициране на сгради и строителни компоненти. Несъмнено най-голям интерес предизвикаха атрактивните практически упражнения. Всички участници – архитекти, строителни, топло- и електроинженери, икономисти и журналисти, се възползваха от възможността да изпробват най-новите материали и продукти за постигане на високи изолационни качества и въздухоплътност върху специално изработени учебни макети, представящи различни типове сградни конструкции. Всеки имаше възможност и да измери полезното действие на демонстрационните фотоволтаични модули, и да се запознае от първа ръка с решенията и възможностите при микроветрогенераторите. В края на обучението всички преподаватели и специалисти представиха своите собствени идеи за пасивни сгради, което всъщност беше и най-силното доказателство за успеха на обучението. Ролята на КСБ на този етап е свързана най-вече с провеждането на мониторинг и контрол на обученията на преподаватели и строителни работници. Мнозина сигурно се питат защо и в България да не правим подобни обучения? Тук идва ролята и на втория проект, който вече споменахме и който е пряко продължение на предходния – Train-to-NZEB. Сред целите, които авторитетният международен консорциум, съставен от 11 организации от 7 държави, си е поставил, е изграждането на функционираща мрежа от 4 обучителни и консултантски центъра за строителни знания (Building Knowledge Hubs, BKHs), включително и един в България, които да предоставят практически обучения, демонстрации и комплексни консултантски услуги за въвеждането на сгради с почти нулево потребление на енергия. Така ще се намалят пропуските в уменията и несъответствията между квалифицираните работници и специалистите в страните, участващи в Train-to-NZEB, ще се подобри мобилността на работната сила на базата на Европейската квалификационна рамка и ще се подпомогне прилагането на европейските политики за енергийна ефективност и енергийно представяне на сградите, разписани в редица директиви на ЕС. И не на последно място – проектът има за цел да подпомогне страните от консорциума в подготовката на достатъчен брой квалифицирани строителни работници и специалисти да проектират и изграждат сгради с почти нулево енергийно потребление, преди да влязат в сила задължителните изисквания на Европейската директива за енергийно представяне на сградите (EPBD). В рамките на проекта едно от ключовите събития отново се състоя в Дъблин, Ирландия, през декември 2015 г. То се проведе в обучителния център „Финглас“ под формата на работна среща, съчетана с теоретично и практическо обучение. Показани бяха залите за обучение по ВЕИ и енергийна ефективност и съответните макети за упражнения, като особено внимание бе обърнато на модела за пасивна сграда. Участниците се запознаха с устройството на вентилационни системи и техните параметри за работа; системи за намаляване на шума, филтри; учебни кабинети за ВЕИ: системи за топла вода, термопомпи, котлета за биомаса и системи за събиране на дъждовна вода. Освен това присъстващите имаха възможност да се запознаят и да изпробват макет за практическо обучение на сградна обвивка – изработка на изолация и мембрана за въздухоплътност. Сред непосредствените задачи пред българските партньори в консорциума е както уточняване на местоположението на сградата, така и изготвянето на обучения за строителни специалисти и неспециалисти и изработването на практически модели и макети, които да станат част от бъдещия обучителен и консултантски център в България. По време на срещата в Дъблин Технологичният институт „Лимерик” (ЛИТ) представи стратегия за дългосрочен бизнес план, на базата на който ще бъдат изградени и управлявани 4-те центъра за обучения. Ролята на КСБ на този етап е свързана най-вече с подготовката на маркетингово проучване за нагласите на пазара по отношение на потребността от професионални обучения в областта на устойчивото строителство, както и със съставянето на съответния бизнес план за България.