Новини

Инж. Тодор Топалски, председател на НКСВ: Общият брой членове на клуба е над 1100 и продължава да се увеличава

Задълбочава се сътрудничеството между организациите по места и областните представителства на КСБ

Мартин Славчев Инж. Топалски, в края на 2015 г. каква е Вашата оценка за резултатите от дейността на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ), клубовете по места и секциите? Колко структури са учредени до момента и какво предстои в бъ­деще? Отчетната 2015 г. беше успешна за НКСВ. Продължи изграждането на регионалните структури на Националния клуб. В началото на годината бяха учредени структури на НКСВ в Златоград и Момчиловци. На 12 ноември беше учреден регионален клуб в Русе. Предстои да бъде учреден такъв и в Шумен. С това ще завърши изграждането на регионални клубове в областните градове на страната. Заедно с учредените през 2013 г. и 2014 г. клубове общият брой достигна 32. На 9.07.2015 г. беше създадена и секция „Строителна наука и образование”. Членовете на клубовете и секциите са над 1100 и продължават да се увеличават. Каква е оценката Ви за сътрудничеството между НКСВ и КСБ? През 2015 г. на още по-високо ниво беше издигнато взаимодействието между Камарата на строителите в България и Националния клуб на строителите ветерани в България. На заседанията на УС на КСБ присъства председателят на НКСВ, който е член и на Контролния съвет на Камарата. Четирима души от УС на НКСВ са членове на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя. На всички мероприятия на КСБ са канени и присъстват членове на ръководството на НКСВ, а на отчетни събрания на клуба редовно присъства ръководството на КСБ. Камарата отделя необходимите средства за подпомагане дейността на НКСВ. Считам, че това сътрудничество ще продължи да се задълбочава. Как членовете на НКСВ, регионалните клубове и секциите отбелязват Деня на строителя? През тази година за отпразнуването на Деня на строителя беше извършена сериозна организационна работа, която даде резултати. Посетени бяха всички клубове и секции на НКСВ, а в повечето срещи участие взеха и председателите на областните представителства на КСБ. Общо участници в тържествата по повод професионалния празник на бранша са били 845 членове на НКСВ. В 14 клуба тържествата са проведени съвместно с ОП на КСБ. На тях са присъствали 257 членове. В 15 клуба и секции тържествата са проведени самостоятелно. В тях са участвали 588 членове. Средствата за тържествата са осигурени от областните представителства на КСБ, спонсори и дарители, както и чрез финансиране с лични средства на участниците. Какво още следва да се направи за разширяване и задълбочаване на взаимодействието между клубовете по места и ОП на КСБ? И през тази година продължи да се задълбочава сътрудничеството между клубовете по места и областните представителства на КСБ. Ярък пример за това е съвместното отпразнуване на професионалния ни празник – Деня на строителя. Всички клубове на НКСВ ползват материалната база на ОП на КСБ за провеждане на свои мероприятия. Председателите им участват и в заседания на областните съвети. Друг пример за сътрудничество са съвместните предложенията до общинските съвети за удостояване със званието „Почетен гражданин” на съответния град на изтъкнати строители ветерани. Добра практика е организирането на съвместни екскурзии, на срещи с изтъкнати строители, писатели, общественици, както и подписването на меморандуми с професионалните училища. Как оценявате сътрудничеството межди НКСВ и в. „Строител”? Оценявам сътрудничеството на НКСВ и клубовете по места с в. „Строител” на много високо ниво. Тази година стана постоянна практика във вестника да се отразяват събития, които се реализират в живота на НКСВ и клубовете. Във всеки брой на вестника са отразени мероприятия от дейността на НКСВ, клубовете и секциите. Между ръководствата на НКСВ и на в. „Строител” съществува постоянен контакт. Какви цели си поставяте за 2016 г.? Целите ни са: укрепване на структурата на Националния клуб на строителите ветерани; подобряване и разширяване на съвместната дейност на клубовете и секциите на НКСВ с областните представителства на КСБ; провеждане на срещи за издигане нивото на образованието – средно специално и висше, за нуждите на строителството; разширяване на взаимодействието на НКСВ с Камарата на архитектите в България (КАБ), с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и други браншови организации; активно участие на ръководството на клубовете и секциите в заседанията на областните представителства на КСБ; честване Деня на строителя, кръгли годишнини и други; организиране и провеждане срещи с кметовете на общините и областните управители; провеждане на срещи между клубовете на НКСВ. Какво ще пожелаете на своите колеги за идващата нова година? Позволете ми да изразя благодарност от името на Управителния съвет и Контролния съвет на НКСВ към ръководството на Камарата на строителите в България, на областните председатели на КСБ, на председателите на клубовете и секциите на НКСВ за досегашното сътрудничество през 2015 г. и да им пожелая успешна 2016 г.