Новини

Приключи първа фаза на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Сърбия

В последните работни дни на годината Министерството на енергетика завърши дейностите, включени в първа фаза на проекта за изграждане на реверсивнамеждусистемна газова връзка между България и Сърбия. Това съобщиха от ведомството. Финансирането за интерконектора се осигурява със средства по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Реализацията на проекта за интерконектор България – Сърбия е в изпълнение на приоритетана правителството за осигуряване диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ, изграждане на междусистемна свързаност и гарантиране сигурността на доставките на природен газ за странатаи региона на Югоизточна Европа. Очаква се първоначално газопроводът да осигури възможност за доставка на 1,8 млрд. куб. м./годишно. В рамките на изпълнението на първата фаза по проекта бе изработен, процедиран и одобрен, от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политикакъм Министерството на регионалното развитие и благоустройството, подробен устройствен план. Изработен и одобрен от консултанта по ЗУТ бе и техническият проект. Завършени бяха и другите дейности по първата фаза на проекта като оценка на вещните права, които следва да бъдат придобити през следващата фаза. Извършени бяха и археологически проучвания на обектите по трасето. Общата стойност на проекта за българската част от трасето е 92 642 361 лв., от които за Фаза 1 „Проектиране“, със срок до 31.12.2015 г. са направени разходи в размерна 3 495 632,55 лева. Стартирана е подготовката за получаване на финансиране за втората фаза на проекта. Строителството на междусистемната газова връзкаще се реализира и финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 г. - 2020 г., с предвиждан срок за въвеждане в експлоатация до края на 2018 г.