Новини

Оценки за състоянието на защитени видове, местообитания и птици ще се изготвят със средства от ОПОС 2014-2020 г.

Министерство на околната среда и водите обявява трета процедура в областта на биоразнообразието по ОПОС 2014-2020 г. Тя е за извършване на анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл.17 от Директивата за местообитанията и чл.12 от Директивата за птиците и е с бюджет 18 150 000 лв.   Със средствата ще се разработят и пилотно ще се приложат методики за мониторинг и оценка на видове, природни местообитания и птици, ще се провеждат теренни проучвания за набиране на данни, изготвяне на оценки за състоянието и други. Целта е да се осигури необходимата информация за състоянието им и тя да бъде докладвана на Европейската комисия през 2019 г.   Бенефициент е Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ.   Крайният срок за подаване на проектното предложение е 16 часа на 30.06.2016 г.   Проектът по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН.