Новини

Система ще подава данни за качеството на въздуха към Европейската комисия

Информационна система за качеството на атмосферния въздух (КАВ) ще бъде изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Тя ще подава данни към Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия (ЕК) и ще е част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време. Чрез информационната система България ще изпълни ангажиментите си към Европейския съюз да осигури информация за нивата на замърсяване на атмосферния въздух. Софтуерът ще дава информация за прогнозните нива на замърсяване, както и за мерките, заложени в общинските програми за КАВ и тяхното изпълнение. Процедурата е с максимална индикативна стойност 700 000 лв. Със средствата ще се извърши подготовка на проекта и тръжната документация, ще се изгради системата, ще се изберат площадки  за мониторинг. Ще се осигури и необходимата специализирана техника. Бенефициент е Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите, която е координационен център към Европейската агенция за околна среда и има ангажимент за докладването на данни за качеството на атмосферния въздух на национално ниво до ЕАОС и ЕК.   Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 29.02.2016 г.   Проектът може да бъде подаден от кандидата по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН2020): https://eumis2020.government.bg/.