Новини

Обсъждането на вторите Планове за управление на речните басейни ще продължи до средата на 2016 г.

До 1 юни 2016 г. ще продължи обсъждането на вторите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ). В дискусиитe могат да участват както граждани, така и институции. МОСВ очаква мнения, бележки и предложения, тъй като мерките, които ще бъдат записани в тези документи, ще доведат до по-доброто състояние на водите.Активни трябва да бъдат и фирмите, които имат издадени разрешителни, защото съгласно Закона за водите те ще бъдат преразгледани в съответствие с утвърдените планове. В България има 1054 водни обекта, от които 176 подземни и 878 повърхностни. 777 са обособените водни участъци в реките, 69  - в езерата. 16 са в категорията „крайбрежни морски води“ и още 16 в категорията „преходни морски води“. Основните причини за влошеното им състояние са замърсяването, в резултат от човешката дейност, нерегламентираните зауствания на отпадъчни води, минните, старите сметища, торовете и препаратите за растителна защита, използвани в селското стопанство. Негативно въздействие има изграждането на язовири, бентове и прагове, извършването на корекции на речните русла и други. С изпълнението на ПУРБ тези рискове ще бъдат намалени, което ще доведе до по-добро състояние на водите и устойчивото им ползване. ПУРБ са публикувани на електроните страници на четирите Басейновите дирекции:   Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd_dunav.org Басейнова дирекция „Западно-Беломорски район“ – https://www.wabd.bg/bg/ Басейнова дирекция „Черноморски район“ – www.bsbd.org Басейнова дирекция „Източно-Беломорски район“ – www.earbd.frg Всяка от дирекциите информира за мястото, деня и часа на дискусиите.   Плановете за управление на речните басейни са стратегически документи. В тях се съдържа общо описание на характеристиките на района за басейново управление. Извършен е кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат на човешката дейност върху повърхностните и подземните води. Включени са списък и карти на зоните за защита на водите, карти на мрежите за мониторинг на повърхностните води, подземните води и на зоните за защита. Всеки ПУРБ включва  мерки, чрез които да се подобри състоянието на водите в съответния район за басейново управление. Индикативната стойност на необходимите инвестиции за периода на действие на ПУРБ 2016-2021 г. е над 7, 6 млрд. лв. Тези средства ще бъдат осигурени от оперативните програми (основно ОП“Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони, републиканския бюджет, общинските бюджети, ПУДООС,  ВиК операторите и други икономически субекти. Те могат да се разделят на четири групи: Инвестиционни мерки:  изграждане на канализации и пречиствателни станции на населените места или пречиствателни съоръжения на стопански обекти. Огоста например бе силно замърсена в долното си течение.  Доскоро причина за това бяха битовите отпадъчни  води на Монтана и Бяла Слатина, но на базата на първите ПУРБ през изминалия програмен период по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ бяха изградени пречиствателни станции в Монтана и Бяла Слатина, което съществено промени ситуацията. Един от замърсителите на р. Искър доскоро бяха отходните канали на Костинброд. Градът вече има модерна пречиствателна станция и ремонтирана ВиК мрежа, изградени също със средства по оперативната програма. В ПУРБ са включени и мерки за намаляване на риска от наводнения  чрез изграждане на съоръжения за естествено задържане на водите, както и мерки за изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реките и други. Предвиждат се и дейности за рекултивация на замърсени терени. Ако живеете край река, която е затлачена с боклуци, сега е моментът да поискате от общинските власти, те да бъдат почистени. Тази мярка ще бъде записана и трябва да бъде изпълнена в плановия период. Ако в района около вашите кладенци има складирани пестициди, сега трябва да настоявате за премахването им. Административни мерки: например забрани и ограничения за определени дейности, допринасящи за влошеното състояние на водите или създаващи риск от влошаването му; преразглеждане на издадени разрешителни; осъществяване на ефективен контрол, въвеждане на допълнителни изисквания за мониторинг на водите, подобряване на информационната база за извършваните оценки и др. Икономически мерки: въвеждане на стимулиращи  или рестриктивни такси за природните води, които да доведат до ефективно им използване; Нормативни мерки: въвеждане на изисквания за определени дейности, свързани с намаляване на отрицателните въздействия върху водите – например изграждането на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реките; Очаква се обсъжданията на плановете да приключат на 1 юни 2016 г., след което те трябва да бъдат приети от Министерския съвет. Новите планове за управление ще бъдат в сила от 2016 до приемането на следващите планове през 2021 г. Веднъж приети, те не могат да се променят.