Новини

МФ: Дефицитът за 2015 г. – 2,66% от БВП

Дефицитът по консолидираната фискална програма на касова основа за 2015 г. да възлезе на около 2,287 млрд. лв. или 2,66% от прогнозния БВП, сочат предварителните данни на Министерството на финансите. През 2014 г. дефицитът бе 3,73 млрд. лв. (3,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1 процентен пункт, се казва в съобщение на ведомството. По предварителни данни и оценки приходите и помощите по КФП за 2015 г. се очаква да бъдат в размер на 32,263 млрд. лв., като спрямо 2014 г. е отбелязан ръст от 9,7% (2.854 млрд. лв.). Отнесени към брутния вътрешен продукт приходите по консолидираната фискална програма нарастват от 35,2% от БВП за 2014 г. на 37,5% от БВП за 2015 г., което представлява увеличение с 2,3 процентни пункта. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 2,097 млрд. лв. и 757,7 млн. лева. В частта на приходите по националния бюджет най-значително се увеличават постъпленията от данъци (с близо 1,9 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски. Косвените данъци нарастват с близо 1 млрд. лв. спрямо същия период на предходната година, като само приходите от акцизи нарастват с около 0,5 млрд. лева (12 на сто). Значителен ръст се отчита и при приходите от социални и здравноосигурителни вноски, корпоративните данъци и други. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на 34,55 млрд. лв., което е близо до годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 32,482 млрд. лева. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към края на 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 946,4 млн. лева.

Cross.bg