Новини

Предлагат промяна на обхвата на Националната програма за саниране

Предлагат промяна на обхвата на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Това е записано в проект на постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Националната програма, публикуван за обществено обсъждане до 13 януари т.г. на Портала за обществени консултации на правителството www.strategy.bg. Целта е постигане на равнопоставеност между всички многофамилни жилищни сгради, като ще се предоставя възможност от 01.01.2016 г.  да могат да бъдат финансирани по националната програма и многофамилни жилищни сгради от всички 265 общини, които отговарят на следните критерии:

  • строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
  • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г.
Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Предвид обстоятелството, че в рамките на „ОПРР 2014 – 2020“ е определен ресурс за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, допустими бенефициенти по програмата, всяка община, конкретен бенефициент по „ОПРР 2014-2020“, трябва да гарантира липсата на двойно финансиране на сградите, които ще одобрява по двете програми – националната и ОПРР 2014 – 2020, включително чрез подаване на декларация за липса на двойно финансиране по образец. Декларацията се подава от кмета на общината към ББР с искането за сключване на договор за целево финансиране. В допълнение, в рамките на националната програма ще бъдат включени за финансиране през 2016 г. и многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, но на които изпълнението на дейностите за обновяване няма да бъде приключено до 31.12.2015 г.  (сградите няма да бъдат въведени в експлоатация в срок) и/или няма избран изпълнител за СМР.