Новини

Община Луковит обяви търг за саниране на два блока

Община Луковит обяви обществена поръчка за саниране на два блока в града. Финансирането е по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Дейностите включват разработване на на работни проекти за нуждите на обновяването на сградите, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР. Търгът е разделен на две обособени позиции. Първата е за „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” № 10, бл. „Валентина Терешкова. Тук ще бъде направено конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, ревизия на тротоарния пръстен около сградата, ремонт на участъците, където е налице пропадане и други повреди, както и на всички водоотвеждащи покривни елементи, с цел недопускане на атмосферни води в основната плоскост и преустановяване за напред на разрушителното действие върху конструкцията на атмосферните води и други. По обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кръгояр” №54, бл. „Кръгояр”. Тук включените дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт на обекта. Ще се направи ревизия на тротоарния пръстен около сградата, ремонт на участъците, където е на лице пропадане и други повреди както и на всички водоотвеждащи покривни елементи, с цел недопускане на атмосферни води в основната плоскост и преустановяване за напред на разрушителното действие върху конструкцията на атмосферните води. Ще се ремонтира или подмени вътрешната ВиК инсталация, с цел предпазване наносещите елементи от действието на вода в следствие аварии и течове. Ще се усилят носещите елементи при затворените със зидария тераси попроектно решение на правоспособен проектант-конструктор. Предвидени и са други дейности. Оферти могат да се подадат само за една обособена ос. Индикативната сума и за двата обекта е 1 688 268 лв. За първата обособена позиция „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. Христо Ботев № 10, бл. „Валентина Терешкова“ са отделени 602 668  лв. без ДДС , а за обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Луковит, ул. „Кръгояр“ № 54, бл. „Кръгояр“ – 1 085 600 лв. без ДДС. Дейностите трябват да се извършват за срок от четири месеца. Изборът ще е по критерий -икономически най-изгодна оферта. Като срокът за изпълнение носи 20 т., техническото предложение – 30 т., гаранционният срок – 20 т., а финансовият показател – 30 т. Оферти се подават до 25 януари и те ще бъдат отворени на 26 януари т.г.