Новини

ЕК опростява обществените поръчки в ЕС

Новият Единен европейски документ за обществените поръчки (EEДОП) беше приет от Европейската комисия. Целта му е значително намаляване на административната тежест за компаниите, особено за малките и средните предприятия, които да имат равен шанс да печелят търговете. EEДОП ще замени настоящата система, която се различава драстично в различните държави-членки. Докато някои страни вече са въвели самодеклариране на допустимост, други се изискват пълни документални доказателства за допустимост, финансово състояние и способности. ЕЕДОП ще позволи предприятията да декларират по електронен път, че отговарят на необходимите регулаторни критерии и изисквания. Само спечелилата компания ще трябва да представи пълната документация, доказваща, че покрива изискванията за договора. За да се улесни неговото използване, се разработва безплатна уеб-базирана система за държавите-членки и предприятията.Страните могат да отложат задължението за използване на електронни средства до 18-ти октомври 2018 г. до тогава ЕЕДОП може да бъде отпечатано, попълнен на ръка, сканира и изпраща по електронен път. Елжбета Бенковска, комисар, отговарящ за вътрешния пазар, промишленост, предприемачество и МСП заяви: "С намаляването на обема на документите, необходими, единния европейски документ за търговете ще направи по-лесно за компаниите да вземат участие в процедурите. Публичните администрации ще имат на разположение  по-широк набор от оферти, което ще гарантира по-добро качество и по-добро оползотворяване на средствата. ЕЕДОП е един от основните елементи на реформата в областта на обществените поръчки, които ще влязат в сила на 18 април 2016.