Новини

Инвестиции за над 300 000 лева ще бъдат направени в проучване на подземни богатства в пет общини

Предоставянето на две концесии и издаване на пет разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства одобри правителството на днешното си заседание. Бургаското дружество „Андезит“ ООД получава концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – вулкански туфи, от находище „Роза“ в землището на с. Брежана, община Джебел. Концесията се предоставя за 35 години, като за този срок се очаква концесионните плащания да надхвърлят 654 000 лв. Без начисленото ДДС те ще постъпват по бюджета на община Джебел. За обезпечаване на производствената дейност дружеството предвижда инвестиции за над 240 000 лева. Добив на мрамори за срок от 25 г. ще извършва „Илинденци – Мрамор” АД от находище „Галчово гнездо”. Кариерата се намира в землището на с. Илинденци, община Струмяни. За срока на концесията дружеството ще инвестира близо 700 хил. лв. Очакваните концесионни плащания са за над 1,5 млн. лв. (без ДДС), като половината от тях ще се превеждат по бюджета на община Струмяни. За срок от една година „Фарес БГ“ ЕООД ще проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площта „Кладенчево”, разположена в землищата на селата Крумово и Ботево в община Аксаково. За този период дружеството ще вложи минимум 79 200 лв. в проучвателните дейности. Предвидени са и 8000 лв. за мероприятия по опазване на околната среда. Други две от разрешенията се предоставят за едногодишни проучвания на строителни материали. Те са за площите „Лемище” в община Бойчиновци и за „Гората” край с. Лозен в Столична община, където ще оперират „Пътища М“ ЕООД и „Каменни фракции” ЕООД. Двете дружества ще инвестират близо 145 хил. лв., а в екодейности ще вложат 18 хил. лв. Скалнооблицовъчни материали за срок от две години ще проучват „Зора” ООД и НИИ „Геология и Геофизика“ АД. Площите, за които получават разрешенията, са „Кошарите“ в землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград, и „Станеви ниви 2“ край с. Върбешница, община Мездра. Предвидените инвестиции надхвърлят общо 72 хил. лв., а средствата за опазване на околната среда и рекултивация – 7 хил. лева.