Новини

Правосъдният министър Екатерина Захариева предлага създаване на Съвет към МС за прилагане на актуализираната стратегия за съдебната реформа

Министърът на правосъдието Екатерина Захариева предлага създаването на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, като постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет. Предложението е записано в чл. 1 от проектопостановление на МС, публикувано за обществено обсъждане в сайта на правосъдното министерство. Предвижда се Съветът да координира изпълнението на стратегията, да извършва мониторинг по изпълнението на заложените цели, да приема Пътните карти за изпълнение на стратегическите цели, както и да обсъжда документи, дейности и инициативи, свързани с прилагане на мерките от Стратегията и Пътните карти. „Комплектът с документи е в съгласувателна процедура и с останалите ведомства, като се очаква другата седмица предложението с отразените бележки да влезе в дневния ред на заседанието на правителството”, съобщават от ведомството. Правосъдното министерство напомня, че на 21 януари 2015 г. с Решение на Парламента бе приета Актуализираната стратегия, която предвижда създаването на Съвет по нейното прилагане. „Създаването на Съвета е от изключително значение за обединяване усилията на съдебната и изпълнителната власт, както и на академичната общност и неправителствения сектор за координирано постигане целите на Стратегията”, аргументират се от МП. Председател на съвета ще бъде правосъдният министър. Членове на органа трябва да бъдат представляващият ВСС, главният инспектор на ИВСС, зам.-председателите на ВКС, ВАС, ВКП, Висшия адвокатски съвет, зам.-вътрешен, зам.-правосъден и зам.-финансов министри, директорът на Националния институт на правосъдието, членове на организации от неправителствения сектор, представители на професионални организации и други. Академичната общност трябва да бъде представена от представител на правните факултети на Висшите учебни заведения, който да се предлага от Управителния съвет на Съвета на ректорите на Висшите училища Съветът ще може да провежда публични обсъждания, организирайки кръгли маси или други дискусионни форуми по въпроси от особена значимост, предвижда чл. 6 от проектодокумента. Поради разнообразието на специфичните цели и дейности на актуализираната стратегията, се предвижда създаване на експертни работни групи към съвета. Те ще трябва да подпомагат изпълнението на мерките по стратегията, и ще бъдат ръководени и координирани от новосформирания съвет.