Новини

Обявиха търг за изграждане на още една метростанция и 630 м тунелен участък

От „Метрополитен” ЕАД обявиха обществена поръчка за изграждане на още една метростанця /МС5/ и 630 м тунелен участък. Обектите са част от проекта за третата метролиния, която е с трасе от бул."Ботевградско шосе", по проектното трасе на Източна тангента между бул."Ботевградско шосе" и бул."Вл.Вазов", ул."Професор Милко Бичев", бул."Евлоги и Христо Георгиеви", площад "Орлов мост", бул."В.Левски", бул."Патриарх Евтимий", бул."Прага", ул.“Георги Софийски", Медицинска академия, кръстовището на бул."България" и бул. „Иван Гешов", ул. "Кюстендил", ул. "Житница", ул."Президент Линкълн", по проектното трасе на "Западна тангента", ул."Централна", преминава под "Софийски околовръстен път" до жп линията с направление София - Пловдив, регламентирано с изменението на плановете за регулация в районите, през които преминава метротрасето. Общата дължина на трасето е 15818,29 метра и 16 станции. Проектът условно е разделен на три етапа: Първи етап: Участък от МС5 до МС14, с 8 км. трасе и 8 бр. станции, вкл. и изграждането на депо в района на ул."Житница", което ще бъде предмет на отделна процедура. Втори етап: Участък от МС14 до МС18, с 4 км. трасе и 4 бр. станции. Трети етап: Участък от бул."Ботевградско шосе" до МС5, с 4 км. трасе и 4 бр. станции. Предмет на настоящата обществена поръчка е част от първия етап от изграждането на третия лъч. Стойността й е 45 млн. лв. Тя включва разработване на работен проект по всички части на базата на инвестиционен проект на Възложителя, строителство, технологично оборудване, цялостно завършване и въвеждане в експлоатация на участъка от км.4+320 до км.4+950 от трета метролиния с една метростанция. В участъка влиза и проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на една подземна метростанция /МС5/ - конструктивни, архитектурни и довършителни работи, релсов път, ел.механична част и т.н. Поръчката е с продължителност 36 месеца. Изборът ще е по критерий икономически най-изгодна оферта. Тя е съставена от следните показатели: Показател: Технически показатели: 1. Срок за изпълнение на поръчката /8тегловни точки (тт)/; 2. Проектно предложение-Приложение А /49тт/, включващо описателна и графична част относно следните подпоказатели: 2.1. Предложение за проучване/10тт/ – дейности, свързани с: проучване на геоложките и хидрогеоложките условия в района на строителството; проучване на рисковете от почвени деформации и слягане /над тунела и на конструкциите на сгради и съоръжения в зоната на влияние на тунела и метростанцията/; проучване за установяване на съществуващите инфраструктурни обекти в обхвата на строителството /метростанция и работна шахта/; 2.2. Предложение за проектиране /29тт/ – дейност, свързана с проектиране по проектни части, подробно описани в том 1, раздел VІІІ, т.2.2 от документацията /достъпни на профила на купувача/; 2.3. Предложение за материали и оборудване за влагане /10тт/ – дейност, свързана с избор, доставка и монтаж на материали и оборудване по проектни части, подробно описани в том 1, раздел VІІІ, т.2.2 от документацията /достъпни на профила на купувача/; 3. Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството-Приложение Б /35тт/, включващо описателна и графична част относно следните подпоказатели: 3.1. Предложение за технология и организация за строителството на метростанцията, включително технология на изпълнение на хидроизолацията в зависимост от метода на изграждане на метростанцията /11тт/; 3.2. Предложение за технология и организация за строителство на метротунела от метроучастъка и тунела от служебната ж.п.връзка, включително технология на укрепване/заздравяване на земния масив в района на метротунела и технология за изпълнение на хидроизолацията в зависимост от методите на изграждане на метротунелите /11тт/; 3.3. Предложение за технология и организация за изпълнение на релсовия път и контактната мрежа в метротунела от метроучастъка и релсовия път в служебната ж.п.връзка /3тт/; 3.4. Предложение за организация на строителната площадка за изграждане на обекта в зависимост от етапите на строителство, временна организация на движение за всеки отделен етап; мероприятия за управление на отпадъците /10тт/; 4. Предложение за планиране изпълнението на Проекта-Приложение В /8тт/, включващо описателна и графична част; тежест: 52 Показател: Финансов показател: Предлагана цена; тежест: 48 Срокът за получаване на офертите е 1 март т.г. Повече за развитието на метрото през тази година четете в интервю на инж. Стоян Братоев, изп. директор на "Метрополитен" ЕАД, в следващия брой на в. "Строител".