Новини

Строителство и селско стопанство са сред приоритетите на контролната дейност на ИА ГИТ през 2016 г.

Росица Георгиева Строителство и селско стопанство остават сред основните приоритети на контролната дейност на Главна инспекция по труда през 2016 г., съобщиха от пресцентъра на агенцията. При планирането на дейността на изпълнителната агенция през годината е взето предвид, че двете икономически дейности са сред рисковите както по отношение на трудовия травматизъм, така и при възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предвидени са мерки за извършване на проверки относно осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително-монтажни работи и за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения по силата на еднодневните договори в отрасъл „Растениевъдство“. Те бяха регламентирани с промени в Кодекса на труда и специална наредба от края на юли 2015 г. Условията на труд ще се проверяват във всички отрасли на селското стопанство. При проверките в строителството специално внимание ще се отдели на предстоящото масово саниране на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многопрофилните жилищни сгради. За извършване на дейностите по саниране често се използва изключително рисковият въжен достъп. Ще продължи засиленият контрол на големите строителни обекти и при извършването на строителство с голям обем изкопни работи. Той беше наложен в последните години заради едновременното изграждане на много инфраструктурни обекти, необходимостта да се работи в кратки срокове и често да се наемат бързо работници без нужната квалификация, което е предпоставка за повишен трудов травматизъм. Данните на европейската статистика показват, че трудовият травматизъм при работници под наем е два пъти по-висок отколкото при другите работници. Ще се проверяват предприятията, осигуряващи временна работа, за да се установи колко работници са устроили на работа и в кои фирми. След това ще се проверяват и предприятията-ползватели на работната ръка, ако дейността им е у нас. На фокус в контролната дейност на ИА ГИТ са още посредническата дейност и условията, при които се командироват български работници в държави-членки на ЕС. Планирана е и мярка за проверки в малки и средни предприятия с цел противодействие и превенция на сивата икономика във всичките й проявления. Продължава периодичният контрол на условията на труд в рисковите производства - добивна и химическа промишленост, леене на метали и др., които ежегодно се проверяват на три, шест или 12 месеца в зависимост от степента на риска в тях.