Новини

Конституционният съд образува дело след като ВКС спря процеса за фалита на КТБ, искайки нормативни текстове да бъдат обявени за противоконституционни

Конституционният съд е образувал дело по искане на Върховния касационен съд (ВКС) за обявяване на противоконституционност на две норми от Закона за банковата несъстоятелност. Своето искане ВКС отправи в понеделник, след като спря производството по делото за несъстоятелността на Корпоративна търговска банка (КТБ). За докладчик по делото в КС е определе съдия Константин Пенчев, който до 2015 г. бе омбудсман на България. Образуваното дело № 1/2016 г. е било по искане на тричленен състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване противоконституционност на разпоредбите на чл. 16, ал. 1, изр. 3 и чл. 11, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност, пояснява КС. Първият посочен текст засяга правото на жалба, което според ЗБН имат квесторите или временните синдици на банката и Централната банка, а право на протест – прокурорът. Според чл. 11, ал. 3: „Банката, за която се иска откриване на производство по несъстоятелност, се представлява по делото от назначените от Централната банка квестори или от назначените по реда на чл. 12, ал. 1, т. 2 временни синдици или от упълномощени от тях лица.” Съдиите от ВКС се мотивират, че двата текста противоречат на чл. 121 и чл. 122 от Конституцията на България. Освен това те искат да бъде установено несъответствие на посочените текстове с чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, който засяга правото на справедлив съдебен процес. „Независимо от това, че не са налице предпоставки да бъде сезиран Съдът на ЕС с искане за тълкуване на разпоредбата на чл. 72 от Директива 2013/36/ЕС, настоящият състав на ВКС следва да съобрази съответствието на приложимите норми на чл. 11, ал. 3 от ЗБН и чл. 16, ал. 1, предл. 3 от ЗБН с Конституцията на Република България и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), с оглед изразените от страните оплаквания за нарушаване на правото им на защита в процеса.”, мотивира се в искането си ВКС. Като заинтересовани страни в искането, отправено от съдиите Тотка Калчева, Ирина Петрова и Вероника Николова, са посочени Народното събрание и Министерски съвет.