Новини

Промени в Закона за защита при бедствия целят повишаване на превенцията

Правителството предлага промени в Закона за защита при бедствия, които ще засилят ролята на превенцията и на координацията при овладяване на последиците от бедствия. Разработеният проект въвежда приоритети от Рамката за действие от Хиого и Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай, които отразяват съвременните разбирания и тенденции за управление на риска в тази сфера. С него в значителна степен се отговаря и на препоръките, направени в доклада от проведената по искане на България до Европейската комисия партньорска проверка на системата за управление при бедствия. С новите текстове в закона се поставя акцент върху превенцията на бедствия. Въвеждат се разпоредби, свързани с планирането на намаляването на риска от бедствия, разработването и изпълнението на програми и проекти за намаляване на този риск, както и за минимален праг на финансово осигуряване на дейности по превенция. Предвижда се създаване на съвети за намаляване на риска от бедствия към МС, областните управители и кметовете на общини, което ще позволи ангажиране на по-широк кръг от субекти, имащи отношение към защитата при бедствия. За подобряване на координацията на дейностите по реагиране при бедствия се въвежда фигурата на „ръководител на операциите” с конкретни функции и правомощия, като се предвижда гъвкав подход при определянето му в зависимост от характера на бедствието. Регламентират се функциите и задачите на областните и общинските щабове за реагиране при бедствия. Диференцират се стратегическото и оперативните нива на управление на силите и средствата при възникване на бедствия, като се определят и връзките между тях. Със законопроекта се прецизират условията, при които компетентните органи могат да обявяват бедствено положение, както и сроковете на действие с цел по-бързо и ефективно реагиране, овладяване и преодоляване на негативните последици от бедствия. Законопроектът и мотивите към него бяха публикувани за публично обсъждане в интернет страницата на МВР и на сайта за обществени консултации www.strategy.bg.