Новини

Променят регулацията на цените за ВиК услугите

Министерският съвет прие Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. Проектите са разработени с оглед необходимостта от постигане на яснота в нормативната уредба и оптимизиране на реда и условията, при които ще се осъществява регулацията на качеството и цените на ВиК услугите занапред. Наредбите ще се прилагат от 1 януари 2017 г. С тях се дава нов инструментариум на Комисията за енергийно и водно регулиране за регулиране на качеството и цените на ВиК услугите, който да спомогне за повишаване на ефективността и устойчивостта на ВиК отрасъла и за постигане на съответствие с добрите международни практики за регулиране на предоставянето на този вид услуги.