Новини

Определени са управляващ и сертифициращ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Правителството определи дирекция „Координация на програми и проекти“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за Управляващ орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Сертифициращ орган по програмата става дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 ще инвестира над 1 800 млн. евро в модернизация на инфраструктурата и подвижния състав на железопътния транспорт, изграждане и рехабилитация на магистрали и пътища I-ви клас, свързани с Трансевропейската транспортна мрежа, инфраструктура и подвижен състав за метрополитена и интермодални терминали. Програмата ще допринесе за реализацията на концепцията за конкурентноспособна и устойчиво развита транспортна система, както и за постигане на желаната устойчива мобилност на хора и стоки, насърчаване развитието на вътрешния пазар и общата конкурентоспособност на Общността, териториалното икономическо и социално сближаване, като се вземат предвид екологичните аспекти, в т. ч. промяната на климата, замърсяването на въздуха и защитените зони.