Новини

МРРБ предостави информация относно стопанисването и обезопасяването на морски плаж „Корал“ и процедурите по концесиониране

Във връзка с повишения медиен и обществен интерес относно стопанисването и обезопасяването на морски плаж „Корал“ и процедурите по концесиониране, пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството предостави следната информация до медиите. Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория могат да се поддържат и управляват чрез предоставяне на концесия за услуга при условията и по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) за срок до 20 години. В тази връзка министърът на регионалното развитие и благоустройството е извършил подготвителните действия за предоставяне на концесии за морски плаж „Корал“ и внесъл в Министерския съвет предложението за предоставяне на концесия. С Решение № 275 от 28.04.2015 г. на Министерския съвет беше открита процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Корал“, община Царево, област Бургас. Съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗУЧК, морските плажове или части от тях, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да заплаща наемна цена и да извършва задължителните дейности. Разположението на морски плаж „Корал“ в непосредствена близост до къмпинг „Корал“ предполага висока посещаемост на обекта, което е предпоставка за обезпечаването и осигуряването на задължителните дейности на морския плаж, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУЧК. Водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане, защита на държавния и обществен интерес са нужните предпоставки за изпълнение на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Осъществяването на тези дейности е предпоставка за осигуряване живота и здравето на гражданите, за защита на особено важни държавни и обществени интереси, от закъснението на които може да последват значителни и трудно поправими вреди. С оглед на гореизложеното и за опазването на обществения интерес, министърът на регионалното развитие и благоустройството издаде Заповед № РД-02-14-466/08.04.2015 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Корал”, находящ се в община Царево, област Бургас. В цитираната заповед е предвиден срок за отдаване под наем – 5 години, което напълно отговаря на законовите разпореждания. Освен това, в проекта на договор за отдаване под наем на морския плаж, публикуван в сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в т. 7.1.2. е предвидена клауза, че договорът за наем се прекратява при влизане в сила на договор за концесия за морския плаж. Следователно няма пречка да бъде сключен договор за наем, който впоследствие, при влизане в сила на договор за концесия да бъде прекратен, с оглед осигуряването на стопанисване на плажа. Срещу Заповед № РД-02-14-466/08.04.2015 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Корал” са подадени две жалби до Върховния административен съд (ВАС). Образувани са две административни дела: Адм. Дело с № 5264/2015 г. по описа на ВАС с жалбоподател Петко Петков и Адм. Дело с № 5971/2015 г. с жалбоподател Жени Радкова. Провеждането на насрочения търг е отложено до произнасянето на съда. ВАС е оставил и двете жалби без разглеждане и е прекратил административните производства, съответно с Определение № 6707/2015 г. (влязло в сила на 13.10.2015 г.) и Определение № 6556/2015 г. (влязло в сила на 18.07.2015 г.) След прекратяване на производствата по горепосочените административни дела е отпаднало основанието за отлагане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж ”Корал”, и същият е насрочен и проведен на 02.11.2015 г. от 14.00 часа,  като всички участници в административното производство са уведомени. Въз основа на резултатите от търга в законоустановения срок министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал Заповед № РД-02-14-1235/05.11.2015 г. за определяне на спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Корал”, находящ се в община Царево, област Бургас. След провеждането на конкурс за определяне на концесионер, Министерският съвет е приел Решение № 646 от 21.08.2015 г. за прекратяване на процедурата по предоставяне на концесия за услуга на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас, за изменение на Решение № 275 на Министерския съвет от 2015 г. и обявяване на нова процедура за предоставяне на концесия за услуга на морски плаж “Корал”. Откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на морски плаж „Корал“ е прекратена поради несъответствие на офертите на обявените с документация за участие условия. Причините са, че всички участници са предложили финансов модел, който не може да обоснове предложения размер на ставка роялти. Финансовите модели не мотивират предлаганото концесионно възнаграждение, което създава риск за изпълнение при евентуалното поемане на договорни ангажименти от кандидатите за морския плаж. Решение № 646 на Министерския съвет от 21.08.2015 г. за предоставяне на концесия е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) като е образувано производство с № КЗК-547/16.09.2015 г. С Решение № 850 от 04.11.2015 г. КЗК е оставила без уважение подадената жалба срещу цитираното решение на Министерския съвет. Срещу Решението на КЗК на 11.12.2015 г. е образувано административно дело № 14021/2015 пред ВАС, като е насрочено заседание за 15.03.2016 г. Заповед № РД-02-14-1235/05.11.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Корал”, находящ се в община Царево, област Бургас не е влязла в сила, тъй като срещу нея има образувано административно дело с № 13566/2015 по описа на ВАС. Същото е насрочено на 03.05.2016 г. Съгласно нормата на чл. 61 от Закона за концесиите, нова процедура за предоставяне на концесия за същия обект може да се открие, когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване е влязло в сила. Министерството на регионалното развитие и благоустройството спазва всички принципи на публичност, прозрачност и законност при провеждането на съответните  процедури. Провежданите екологични процедури са забавени поради съдебни дела, като след тяхното приключване, същите  ще бъдат обявени.