Новини

НСИ представи проект за „Свързване на микроданни от структурната бизнес статистика и други бизнес статистики“

Симеон Янев Националният статистически институт (НСИ) представи работната програма по проект на тема „Свързване на микроданни от структурната бизнес статистика с други бизнес статистики”, в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 03121.2015.001-2015.190. Основните цели на проекта са: развитие и разширяване на връзките между микроданни от структурната бизнес статистика с други бизнес статистики; създаване на нови набори от данни, включващи информация от шест източника за периода 2008-2013 г.; оценка на възможността да се свържат данни от външната търговия със стоки, бизнес демографията и структурната бизнес статистика и да се произведат данни за търговията със стоки по бизнес характеристики за четири вида предприятия според тяхната възраст и темп на растеж, които са активни в търговията със стоки и свързване на статистиката на научноизследователската и развойна дейност с данни от структурната бизнес статистика и бизнес демографията. Свързването на микроданни дава възможност да се произведе нова информация и да се разработят нови показатели както чрез използване на съществуващите бази от данни, така и чрез тяхното комбиниране с данни от нови статистически наблюдения. Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи през месец декември 2016 г.