Новини

СО обяви поръчка за изграждане на улици

Столичната община обяви обществена поръчка за изграждане на ул. „Войводина могила“ по трасето на левия Владайски колектор от бул. “Овча купел“ до площад „Сред село“ и на ул. „Народен герой“ от улица „Народно хоро“ до бул.„Цар Борис ІІІ“. Търгът е разделен на две обособени позиции. Първата включва строително-монтажни работи по обектите и е за 7 млн. лв., а втората консултантска услугa по чл.166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове – 300 хил. лв. Общата стойност е  7,3 млн. лв. Кандидатите ще могат да участват само за една обособена позиция. Поръчката е с продължителност 12 месеца. Изборът ще е по критерий икономически най-изгодна оферта. За първата ос тя е съставена от предлагана цена, която има тежест 50 т., срок за изпълнение – 5 т., технически показатели – 45 т. За втората обособена позиция показателите са предлагана цена – 75 т. и техническата оценка – 25 т. Оферти се подават до 22 февруари т.г.