Новини

Съдът на ЕС се произнесе по делото за Калиакра, няма финансови санкции за България

Съдът на ЕС постанови, че България е била в нарушение на европейското законодателство при одобряването на проекти за вятърни генератори и голф игрище в Калиакра като не е бил отчетен кумулативният ефект в района. Решението не е обвързано с финансова санкция. Причина за стартиране на наказателната процедура през 2008 г. и нейното довеждане до съдебна фаза са действия, извършени основно през 2007-2008 г. по одобряване на множество проекти в района на Калиакра. Това съобщиха от МОСВ. Искът на ЕК срещу България беше с изключително голям предмет за множество проекти в района за близо 3000 вятърни генератора. Отчитайки всички предприети корекционни мерки от България, съдебното решение обхваща няколко проекта. В съдебното решение се посочва, че България е трябвало да обяви границата на защитена зона за птиците Калиакра до границата на орнитологично важно място Калиакра, както и че при одобряването на определени проекти за вятърни генератори в тази територия не са приложени правилно Директивата за птиците и Директивата за хабитатите. Още при получаване на мотивираното становище на ЕК през лятото на 2012 г. България е предприела действия за коригиране на нарушенията - с промени в Закона за опазване на околната среда се въвежда 5-годишна давност с обратно действие на решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС. Така отпадат 90% от одобрените над 2000 вятърни генератора, тъй като в този срок възложителите не са предприели никакви действия за реализация на обектите. През януари 2013 г. беше издадена екологична оценка на Националния план за развитие на енергия от възобновяеми енергийни източници, с която беше въведена забрана за одобряване на нови проекти за ВЕИ в района на Калиакра. С тези две мерки се създава сигурност, че там няма да има прекомерно застрояване, въпреки многото одобрени проекти в първите две години на членството на България в ЕС (2007-2008 г.). Така при стартирането на делото през 2014 г., в района остават около 200 вятърни генератора. Процесът на коригиране на несъответствията с европейското законодателство продължи през 2013 г., когато беше разширена защитената зона за птиците „Калиакра” до границата на Орнитологично важно място – Калиакра, с което България още тогава изпълни едно от изискванията по наказателната процедура. В допълнение бяха включени още територии от района на Калиакра в мрежата Натура 2000 с цел опазване на птиците. Това са защитена зона „Било“ и нови територии за опазване на така важните степи. Изготвя се и План за устойчиво управление на Калиакра. В него се залагат мерки за недопускане на допълнително застрояване и правилно експлоатиране на съществуващите обекти. Целта е България да гарантира, че в Калиакра е постигнат баланс между социално-икономическото развитие и опазването на природата.