Новини

ДНСК предоставя възможност за онлайн регистриране на консултанти по ЗУТ и за получаване на информация за наложени санкции по ЗУТ

За подобряване на качеството на предоставяните административни услуги от органите на ДНСК, за икономия на време и разходи на гражданите и юридическите лица изцяло електронно могат да бъдат заявени и получени удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и удостоверение за извършени нарушения по Закона за устройство на територията. Електронната услуга включва не само издаване на удостоверение за вписване в регистъра, но и отразяване на настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз в т.ч. и в списъка на правоспособните физически лица, както и продължаване на срока на издадено удостоверение/лиценз. Попълваните образци и изискващите се документи към тях за заявяване на електронната услуга са идентични с тези, които се подават и при предоставянето на административната услуга с посещение на Центъра за обслужване на клиенти на ДНСК. Заявлението се попълва онлайн на сайта на ДНСК – www.dnsk.mrrb.government.bg, раздел „Е-услуги“. Към заявлението като файл се изпращат и сканираните документи, съгласно изискванията на чл.8, ал.2 от Наредба №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Същите са подробно изброени при описанието на административната услуга на сайта на ДНСК в раздел „Административни услуги“. Образецът за заявяване на електронната услуга за издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията се попълва онлайн като към него не се изискват допълнително други документи. Желаещите и притежаващи електронен подпис граждани, могат да се възползват от предоставените електронни услуги, като посетят сайта на ДНСК – www.dnsk.mrrb.government.bg, раздел „Е-услуги“. Това може да бъде направено в удобен за ползвателите час, независимо от работното време на ДНСК. Въведените електронни услуги ще допринесат за улесняване на достъпа за граждани и юридически лица до административните услуги по ЗУТ, предоставяни от ДНСК.