Новини

Планът за управление на риска от наводнения за Черноморския район предвижда 23,5 млн. лв. инвестиции

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморския район, който е публикуван за обществено обсъждане, предвижда инвестиции от 23,5 млн. лв. за периода 2016 – 2021г. Дейностите за превенция и защита на населението ще се финансират от национални и международни източници - републикански и общински бюджети, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП), Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, фонд "Солидарност", както и от частни инвеститори. В плана за управление са предвидени конкретни мерки за превенция и защита от наводнения в 45 районa със значителен потенциален риск. Той разглежда всички аспекти на управлението на риска, като се съсредоточава върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения, системите за ранно предупреждение и отчита характеристиките на района за басейново управление на водите за период от шест години – от 2016 до 2021 година включително. Черноморската басейнова дирекция е обявила срок за изпращане на коментари и предложения за промяна на предвидените мерки до 30 юни 2016 г. Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) са нов инструмент не само за България, но и за Европа, който тепърва ще се развива. Те съчетават управлението на риска от наводнение с управлението на речните басейни за постигане на интегрирано управление на водите в интерес на обществото и опазване на населението. Въз основа на информация за значими минали наводнения, предоставена от общинските администрации, исторически и други източници, Басейновите дирекции изготвиха предварителна оценка на риска от наводнения и определиха райони със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/ - това е първият етап от изискванията на Директивата за наводненията, които са публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите. 2-ри етап от ПУРН е изработване на карти на районите под заплаха и риска от наводнения, които се разработват от басейновите дирекции и се публикуват на интернет страниците им: За Басейнова дирекция за Черноморски район – https://www.bsbd.org/bg/page_purn_bsbd.html За Басейнова дирекция за Западнобеломорски район -https://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=987&Itemid=72 За Басейнова дирекция за Източнобеломорски район - https://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=397 За Басейнова дирекция за Дунавски район - https://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/ - предстои изработване на картите на районите под заплаха и на районите в риск от наводнения. Картите на заплахата от наводнения са четири типа и показват: обхвата на заливане, дълбочината на водата, степента на заплаха спрямо дълбочината и скоростта на водата. Допълнително картите на заплахата от морски наводнения са изготвени в два варианта - оптимистичен и песимистичен (с отчитане на климатичните изменения). Картите на риска от наводнения са изготвени за всеки от вероятностните периоди и показват неблагоприятните последици от наводнения, изразени чрез приблизителен брой на евентуално засегнати жители, вид стопанска дейност, инсталациите, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на наводнение и зоните за защита на водите, за които съществува възможност да бъдат засегнати, както и други значителни източници на замърсяване. Картите обхващат зони, които могат да бъдат наводнени при малка вероятност - период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими събития. Наводнения със средна вероятност - при тях вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години. Наводнения с висока вероятност, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години. ПУРН трябва да се изготви и представи за обсъждане във всяка от четирите дирекции за басейново управление. Това е последният, трети етап от изпълнението на Директива 2007/60 на ЕС за оценка и управление на риска от наводнения. Към момента е приключила първата фаза - предварителната оценка на риска от наводнения на територията на цялата страна. Определени са 116 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с обща дължина 3889 км, които са публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/?show=top&cid=67. В плановете са посочени отговорните институции, сроковете за изпълнение и евентуалните източници на финансиране. Обществените обсъждания на плановете са от съществено значение за постигане на поставените цели за управление на риска от наводнения. Очакваме да бъдат идентифицирани допълнителни решения, които да допринесат за приоритизиране на мерките и постигане на реално намаляване на риска от наводнения в районите със значителен потенциален риск от наводнения.