Новини

Сметната палата публикува доклада си от одита на предизборната кампания за НС през 2014 година

Росица Георгиева Сметната палата извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание, проведени през 2014 г., съобщиха от институцията. При одита са проверени 14 политически партии и 6 коалиции от партии. Общият размер на отчетените набрани средства за финансиране на предизборната кампания на проверените политически субекти е 12 786 хил. лв. Общо за 14-те партии тези средства са 7 056 хил. лв., за 6-те коалиции от партии - 5 730 хил. лв. Средствата от държавна субсидия са с най-голям относителен дял (57,1 на сто) от общия размер на финансиране на предизборната кампания. Те са определящи за 5 политически партии и 1 коалиция от партии. Членският внос, който е източник на собствени средства на политическите субекти, е с относителен дял 17,4 на сто от общия размер на финансиране и е отчетен от 5 политически партии и от 6-те коалиции от партии. Даренията от физически лица представляват 14,8 на сто от общия размер на набраните средства и са отчетени от 9 политически партии и 5 коалиции от партии. Средствата на кандидати са 7,1 % от общия размер на финансиране на предизборната кампания и са отчетени от 8 политически партии и 5 коалиции от партии. Общият размер на отчетените разходи, извършени по време на предизборната кампания от политическите субекти, е 12 986 хил. лв. В това число са 209 хил. лв., отчетени като поети задължения, неразплатени към датата на съставяне на отчета за изборите за народни представители за Народно събрание (1,6 на сто от разходите). Отчетените разходи за медийни услуги са 428 хил. лв. - 49,5 на сто от общия размер на разходите. Една политическа партия не е представила информация за името на физическо лице, предоставило за предизборната кампания вещ за безвъзмездно ползване, вида и описанието на веща, срока на ползването й, както и декларация за собственост на предоставената вещ. Две партии и две коалиции от партии не са представили информация за имената на дарители, вида, целта и стойността на направените дарения. Две партии и две коалиция от партии не са представили декларации на дарители за произхода на дарените средства на стойност над една минимална работна заплата (през одитирания период тя е 340 лв.) Две партии и три коалиции от партии не са представили декларации на издигнати от тях кандидати за произхода на предоставените от тях средства на стойност над една минимална работна заплата. Установено е финансиране на една политическа партия и една коалиция от партии от юридически лица, като партията не е включила в отчета си това финансиране. Установени са неточно отчетени приходи от четири партии и една коалиция в общ размер 131 хил. лв. Изискването за получаване на приходи в размер над 1 000 лв. по банков път е нарушено от една партия. От проверката на информацията от доставчиците на стоки и услуги са установени неотчетени разходи от 13 политически субекти в общ размер на 40 474 лв. Три партии са отчели разходи, които не са свързани с предизборната кампания.Една партия е отчела разход, непризнат от Централната избирателна комисия. Една партия е завишила разходите си, поради аритметични грешки и една коалиция от партии не е отчела разходи, свързани с кампанията. Нарушено е изискването на Изборния кодекс за извършване на разходи на стойност над 1 000 лв. по банков път от една политическа партия и три коалиции от партии. Три политически партии са направили разходи за дарения, които са документално обосновани. Установени са 266 физически лица, предоставили или дарили за финансиране на кампанията средства над 1 000 лв. За първи път през 2014 г. с Изборния кодекс се регламентира възможност държавата да предоставя от държавния бюджет средства за медийни пакети в определени размери според вида участник за дадена предизборна кампания. Предоставените средства за медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс, на включените в обхвата на одита политически субекти, са общо 456 692 лв. По данни от районните избирателни комисии, от одитираните 20 политически субекта, 16 са регистрирали общо 67 922 застъпници на издигнатите от тях кандидати и 16 са оповестили общо 55 102 техни представители в избирателните секции в изборния ден. Само два политически субекта са отчели изплатени възнаграждения за застъпници и представители в общ размер на 51 072 лв.