Новини

6 русенски гимназии ще се обновяват по ОП „Региони в растеж“

Елица Илчева 6 русенски професионални гимназии влизат в списъка с основни обекти, които ще бъдат ремонтирани по компонент 2 на процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. Това са Гимназията по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – 1,138 млн. лв. максимален размер на финансовата помощ, по икономика и управление „Елиас Канети“ (762 хил. лв.), по туризъм „Иван Павлов“ (1,367 млн. лв.), по транспорт (1,120 млн. лв.), по механотехника „Юрий Гагарин“ (713 хил. лв.) и по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ (1,092 млн. лв.). Освен тях в резервния списък са още две училища – Професионалната гимназия по облекло „Недка Лазарова“ и Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване. Безвъзмездните средства, които те могат да получат, са съответно 478 хил. и 685 хил. лв. Обявената процедура за професионалните училища ще подкрепя още 23 гимназии по компонент 1. В него са включени само такива с направления „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Растениевъдство и животновъдство“. 1,3 млн. лв. е максималната помощ, която едно училище може да получи. И по двата компонента за специализирани средни учебни заведения ще се кандидатства с проекти, а бенефициентите са Министерството на образованието и науката или общините. По тази процедура общият финансов бюджет е 166 478 880 лв., от които малко над 33 млн. лв. са предназначени за специализираните селскостопански училища, а останалите средства са за другите професионални гимназии. Крайният срок за подаване на предложенията и по двата компонента е 30 септември 2016 г. По Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ е обявена и друга процедура – „Култура и спорт в училище“. Тя също е разделена на два компонента – първият е за школите по изкуства и култура, вторият – за спортните. Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2016 г. И тук бенефициентите са конкретни – съответно Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта.