Наука

Проф. д-р Даниела Тодорова: ВТУ съчетава образованието с реалните нужди на транспорта

Георги Сотиров Проф. Тодорова, научните Ви интереси са в областта на транспортната политика, икономиката на транспорта, инвестиционната политика, бизнес планирането и управлението на инвестиционни проекти. В този смисъл какво е мястото на икономическата наука във всички видове транспорт? ВТУ „Т. Каблешков” вече 93 години се развива динамично като структура за подготовка и повишаване на квалификацията на висшисти специалисти и за научни изследвания в областта на транспорта. Последното оказва съществено влияние в развитието на образователния процес и преди всичко в организационното му обособяване с по-тясна специализация в конкретни области и сфери на техническите и икономическите науки. Изискванията на сектора в контекста на общата транспортна политика на ЕС и необходимостта от експерти, от една страна, и състоянието на образователния пазар – от друга, показват, че в България е необходимо да се подготвят такива специалисти. Съвременните условия и икономическа среда налагат създаването на кадри, които притежават технически и икономически знания, съчетани със специална подготовка, обхващаща технологията, организацията и управлението на транспортната дейност. Именно поради това мястото на икономическата наука е изключително важно, тъй като транспортът е сред най-интензивно развиващите се сектори на икономиката на страната. Това налага необходимостта от специализирана подготовка на кадри, които да отговарят на тези потребности. В условията на икономическа и финансова криза концесията като бизнес модел дава възможност за развитие и модернизиране на обекти – публично-държавна собственост. Транспортната инфраструктура в България, която именно е публично-държавна собственост, има своята важна икономическа и социална роля. При ограниченото държавно финансиране за подобряване на състоянието й обективна възможност за повишаване на качеството на транспортната услуга като цяло дава концесията. Това е начинът за повишаване на конкурентоспособността, за развитието на сектора и води след себе си до редица ползи за обществото и за държавата като цяло. Конкретните предимства са свързани с увеличаване на пътническия и товарния трафик и привличане на повече транзитни товари. Отдаването на концесии на нерентабилни железопътни линии също е една гъвкава форма за поддръжка и използване на съществуващата жп мрежа. Транспортът продължава да изпитва остра нужда от значителни инвестиции. В този смисъл какво е мястото на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”? Развитието на инфраструктурата с финансиране от ЕС чрез Кохезионния и структурните фондове, както и стимулирането на частните инвеститори чрез формите на публично-частното партньорство носят със себе си значителен паричен ресурс, който е изключително ценен за изграждането, модернизирането, поддържането и управлението на транспортните проекти. Оперативните програми през 2014 – 2020 г. доразвиват реализираните досега проекти с инвестиции от предходния програмен период, като дават възможност за завършване на основните направления. Значителна част от европейските пари са насочени към развитие на жп инфраструктурата, което ще доведе до съживяване на сектора и подобряване качеството на предлаганата услуга. Главна задача на новата оперативна програма е именно развитието на европейската транспортна политика и доизграждането на инфраструктурната мрежа, която да предлага сигурен, интелигентен и устойчив транспорт. Вие сте член на редакционните колегии на редица престижни научни издания. Освен това сте и най-младият професор в университета. Да се спрете на темата за подготовката на студентите? ВТУ обучава студенти в професионалното направление „Икономика“ – бакалаври по специалностите „Икономика на транспорта”, „Счетоводство и анализ в транспорта” и магистри по „Икономика на транспортната фирма” и „Икономика на малките и средните предприятия”. Обучението в професионалното направление „Икономика” е насочено към подготовката на кадри с високо ниво на фундаментални, специални и практически знания. Икономическите специалности са привлекателни и търсени. База за оценяване на интереса към тях дава рейтингът на висшите училища в България. Подредбата на университетите, обучаващи в направление „Икономика”, позволява да се оцени интересът към специалностите и обучението в тях. Например през 2013 г. от 24 висши училища ние сме на IV място, а през 2015 г. сред 25 университета заемаме V място. При това направление може да се направи и следното допълнително сравнение: сред висшите учебни заведения с държавно финансиране, които са 15 на брой, ВТУ е на III място, веднага след Софийския университет и УНСС. Казано по друг начин, в направление „Икономика” сме на първо място сред техническите университети в България. През 2015 г. ВТУ „Т. Каблешков” отново защити елитното си място в рейтинговата система. Ето едно сравнение: през 2013 г. в направление „Архитектура, строителство и геодезия” сред 7 университета ние сме на II място, а тази година сред 8 – на III място. ВТУ защитава на практика престижното положение, което заема като авторитетна образователна институция. Специалностите, по които извършвате обучение във всички професионални направления, безспорно осигуряват широки възможности за реализация на възпитаниците Ви. Това вероятно се дължи и на добрата им мотивация за учене, за участие в научноизследователската дейност? Наистина осигуряваме възможности за включване на студенти и докторанти в изпълнението на изследователски проекти. Чрез тяхното осъществяване във ВТУ се съчетават научноприложната и образователната дейност с цел развиване на специфични знания и умения у студентите и докторантите. На интернет сайта на училището е разположен линк към електронното списание „Механика, транспорт, комуникации”, което се издава от ВТУ вече над 13 години. През 2012 г. стартира и младежки вариант на това традиционно за ВТУ издание, наречено „Млад форум”. То е специално предназначено за публикуване на научни резултати на студенти и докторанти. Освен това ежегодно организираме студентски научен форум, в който участват и младежи и докторанти от други висши училища от страната и чужбина. Развитието на научната дейност на студентите ни е част от мисията и стратегията за развитие на научните изследвания на висшето училище като цяло. Подобни студентски срещи дават възможност да се представят новите научни постижения, да се обсъждат общите проблеми, да се обменя опит между младите изследователи. Създават се естествени условия и среда за изявяване на най-добрите млади хора с академични потенциал и амбиции и тяхното последващо обучение. Голяма част от Вашите колеги са специалисти с богата практика и са търсени за различни проекти. В този смисъл можем ли да твърдим, че научноизследователската работа е пазарно ориентиран продукт? Преподавателите работят като ръководители, водещи членове, координатори или съизпълнители по разработваните проекти, самостоятелно или в екипи с други научни и обучаващи организации. Около 70% от резултатите на научноизследователската дейност са свързани със създаване на изделия, технология, методология, компютърен модел и др. За последните години ВТУ има регистрирани 5 патента. Това показва, че работата на преподавателите, докторантите и студентите има определена практическа насоченост и резултатите намират реално приложение в икономиката на страната. Да се спрете и на международната дейност на училището? ВТУ е сключило договори с 43 международни университета, 14 от които са от Руската федерация, един е от Китай и 22 – с висши учебни заведения от Западна и Източна Европа. Благодарение на подписаните споразумения нашият университет разширява своята изследователска дейност със своите партньори чрез участия в съвместни международни програми и проекти, както и обмен на студенти. Особен интерес за ВТУ представлява вече работещият и даващ резултати договор за българо-китайско сътрудничество в образованието и научните изследвания с Технологичния университет в гр. Нимгбо, намиращ се в близост до Шанхай. Вече втора година развиваме образователна и научноизследователска дейност, академичен обмен в обучението на докторанти с двойно ръководство от България и Китай. В момента във ВТУ се обучават 60 докторанти, от които 6 са с научни ръководители от нашия университет и от Китайския технологичен университет. Вече двадесет и две години провеждаме и голяма международна конференция, която е посветена на проблемите на транспортния сектор на национално и международно ниво. Този форум се е наложил като авторитетно научно събитие, на което български и международни учени разглеждат актуални теоретико-методологични и практикоприложни проблеми в областта на транспорта и икономиката като цяло, обсъждат общите проблеми, представят новите научни постижения.