Новини

Утре депутатите ще приемат окончателно варианта за нов ЗОП

Утре в пленарната зала народните представители ще разгледат окончателния вариант на новия Закон за обществените поръчки, това става ясно от проектопрограмата на депутатите. Новият ЗОП бе внесен от Министерския съвет в началото на август 2015 г. В документа се транспонират европейските директиви, свързани с търговете и концесиите. Той трябва да влезе в сила от април т.г. Законопроектът е рамков, към него ще бъде изготвен правилник за прилагането му. Текстовете на законопроекта бяха приети на второ четене от парламентарната Комисия по правни въпроси през изминалата седмица. В новия ЗОП се уреждат новите правила за възлагане на обществените поръчки, за публичност и прозрачност, изисквания към кандидатите за участие и други. Стойностният праг за строителство ще е по-голям или равен на 5 млн. лв., за доставки – 262 077 лв., 500 хил. лв. – за услуги. В законопроекта се съдържат правилата за обжалване и контрол върху процедурите за обществени поръчки. Разработен е и изцяло нов национален ред за възлагане на търгове под праговите стойности на директивите, който съответства на основните принципи за публичност, прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност. Предвидени са редица новости, които правят процеса по възлагане на поръчки по-прозрачен, предвидим, административно облекчен и резултатен. Осигурени са максимални условия за публичност чрез Регистъра на обществените поръчки и индивидуалните профили на купувача на възложителите. Администрирането на процеса поетапно ще бъде електронизирано до степен, свеждаща субективната намеса до минимум. Това ще се осигури чрез използване на единна, централизирана платформа за обществени поръчки, стимулиране на централизираното възлагане, развитието и въвеждането на нови форми като динамични системи за покупки и електронни каталози. Редуцирано е съществено съдържанието на документите, които ще се представят в процедурите, като преобладаваща част от тях са заменени с единна за целия Европейски съюз декларация. Предвидени са стимули за участие, насочени към малки и средни предприятия. Очаквайте подробности.