Новини

Народните представители приеха предмета и целта на новия ЗОП

Народните представители приеха предмета и целта на новия Закон за обществените поръчки. ЗОП определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги. Трябва да се осигури равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност на кандидатите. Депутатите определиха и обхватът на ЗОП, както и кои са възложители на обществените поръчки. Одобрено бе, че законът се прилага и когато с публични средства се финансира пряко с повече от 50% строителство с прогнозна стойност по –голяма или равна на 5 млн. лв., услуги, свързани със строителство, когато прогнозната им стойност е по-голяма или равна на 1 млн. лв. Очаквайте подробности.