Новини

Депутатите приеха обхвата на неприложимост на новия ЗОП

Народните представители приеха обхвата на неприложимост на новия Закон за обществените поръчки. Той няма да се прилага за обществени поръчки и конкурси за проект, които трябва да се възлагат по правила, установени в международно споразумение за доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни. ЗОП няма да важи за търгове, които се възлагат по правилата на международна организация или финансираща институция, когато средствата по тях са изцяло от тях или при такива, където те са финансирани с повече от 50% от тях. Той няма да се прилага при придобиване и наемане, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, или права върху тях, както при някои правни услуги. В ЗОП не попадат и някои дейности, свързани със сектор „отбрана“ или научноизследователска дейност. Законът няма да важи при търгове за услуги, възлагани на публичен възложител или на обединение от такива възлогители, които имат изключителни права за предоставяне на съответните услуги по силата на съвместим с разпоредбите на ДФЕС закон, подзаконов нормативен акт или публикуван адмистративен акт. ЗОП няма да важи при поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги. Едновременно с това депутатите приеха да се запазят ин-хаус търговете. Публичните възложители ще могат да предоставят на техни дружества, които са тяхна собственост или на 80% от дейността им е формирана от дейности, възложени от възложителя. Условие е в юридическото лице-изпълнител да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху фирмата. Същевременно народните представители одобриха министърът на труда и социалните услуги да предлага на правителството списък на стоките и услугите за възлагане на специализирани предприятия или кооперация на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Очаквайте подробности.