Новини

Тринадесет ще са видовите процедури по новия ЗОП

Народните представители приеха тринадесет вида процедури по новия Закон за обществените поръчки при второ гледане на ЗОП в пленарна зала. Това са открита, ограничена, състезателна с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, договаряне без предварително покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, конкурс за проект, публично състезание, пряко договаряне. В закона са разписани и техните определения и приложното им поле. Така откритата процедура и публичното състезание са процедури, при които всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Ограничена процедура е процедура, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен подбор. Очаквайте подробности.