Новини

Депутатите приеха основанията за задължително отстраняване на участник от търг

Народните представители приеха основанията за задължително отстраняване на участник от търг . Това стана по време на второ гласуване на Закона за обществените поръчки. Кандидат за търг ще може да бъде отстраняван ако е с влязла в сила присъда по Наказателния кодекс у нас или в държава-членка на ЕС или трета страна. Както и когато той има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината по седалището на възложителя или на кандидата или участника, предоставил е документ с невярно съдържание или не е дал исканата информация.  Правилото няма да бъде прилагано, ако се налага да се защитят особено важни държавни или обществени инереси или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1% от сумата на годишния оборот за последната приключила финансова година. Участникът ще бъде отхвърлян, когато е установено влязла в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл.128, чл. 245 или чл. 301-305 от Кодекса на труда или аналогични норми в държава, в която е установен.  Той няма да може да продължи в търга, ако е установ конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Това бяха и последните текстове на ЗОП, които народните представители приеха днес. Второто четене ще продължи утре от 9. 00 ч. Очаквайте подробности от в. „Строител“.