Новини

Публикуван е за обсъждане проектът с Насоки за кандидатстване за финансова помощ „Подкрепа за висшите училища в Р България“ по ОПРР 2014 -2020 г.

Проектът с насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за висшите училища в Р България“ по ОПРР 2014 -2020 г. е публикуван за обсъждане. „Подкрепата ще се предоставя в съответствие с утвърдената от министъра на образованието Методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020”, съобщава Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Коментари и предложения по публикувания за обсъждане документ могат да бъдат правени до 26 януари. Бенефициенти за финансовата помощ могат да бъдат висши училища, посочени в т.4.4.1 Допустими кандидати от проекта на Насоките за кандидатстване. „Подаването и оценката на проектни предложения по процедурата е предвидено да се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020”, съобщава МРРБ. Проектът с Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на оперативната програма в меню „Кандидатстване”, под меню: „Предстоящи схеми 2014-2020”, както и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел Програми/Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.